मुख्य पान         आमच्याबद्दल         सभासद         परिपत्रके          संपर्क
कार्यपद्धती

नमुना अर्ज

नियम व कायदे

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिकनियम २०१५

परिपत्रके
  जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी विद्यार्थांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखाबाबत.  06-06-2023

  मार्च २०२३ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मूळ गुणपत्रिका वितरणाबाबत.  06-06-2023

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १०वी) जुलै-ऑगस्ट २०२३ पासून सुधारित दराने परीक्षा शुल्क आकारणीबाबत.  06-06-2023

  माध्यमिक शालांत (इ.१० वी) प्रमाणपत्र मार्च २०२३ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रत व पुनर्मुल्याकंन यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाच्या प्रक्रियाबाबत.  02-06-2023

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) मार्च २०२३ परीक्षेचा निकाल जाहीर करणे बाबत.  01-06-2023

  इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी सन २०२३-२४ साठी वार्षिक नोदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण वार्षिक वर्गणी बाबतचे परिपत्रक.  31-05-2023

  शिक्षण संक्रमण अंकाची वर्गणी जमा करणे बाबत.  31-05-2023

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) जुलै-ऑगस्ट २०२३ पासून सुधारित दराने परीक्षा शुल्क आकारणी बाबत.  30-05-2023

  जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेचे आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरताना घ्यावयाच्या महत्वाच्या सूचनाबाबत.  29-05-2023

  उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ परीक्षेस प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांच्या मूळ गुणपत्रिका व स्थलांतर प्रमाणपत्र आणि मार्च २०२४ परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची योग्यता प्रमाणपत्रे वितरणाबाबत.  29-05-2023

  जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) पुरवणी परीक्षेचे आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखाबाबत.  26-05-2023

  फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या निकालानंतर राज्यमंडळ स्तरावर नियुक्त केलेल्या समुपदेशकाचे समुपदेशन सेवा सुरु ठेवण्याबाबत.  25-05-2023

  उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) प्रमाणपत्र फेब्रुवारी/मार्च - २०२३ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रत व पुनर्मुल्याकंन यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाच्या प्रक्रियेबाबत.  25-05-2023

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२वी) फेब्रुवारी /मार्च २०२३ परीक्षेचा निकाल जाहीर करणे बाबत.  24-05-2023

  जुन्या व नवीन शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांना प्रथम मान्यता देणे, मान्यता वर्धित करणे व कायम मान्यता देणेबाबत.  23-05-2023

  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा सन- २०२१ च्या विद्यार्थांचे परीक्षा शुल्क परताव्याबाबत.  31-03-2023

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ क्रीडा सवलतीचे गुण देण्याच्या प्रस्तावांना मुदतवाढ देनेबाबत.  27-03-2023

  मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विध्यार्थाना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला अतिरिक्त गुण प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत.  15-03-2023

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च २०२३ माहिती तंत्रज्ञान (I.T.) व सामान्यज्ञान (G.K.) या या विषयाचे गोपनीय साहित्य घेणेसाठी I.T. शिक्षक पाठीवणेबाबत.  12-03-2023

  इ.१२ वी फेब्रु./मार्च २०२3 From No.17 खाजगी विद्यार्थी मूळ कागदपत्रे घेवून जाणेबाबत.  09-03-2023

  इ.१२ वी फेब्रु/मार्च २०२४ (इ.११ वी २०२२-२३) मूळ योग्यता प्रमाणपत्र घेवून जाणेबाबत.  09-03-2023

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च २०२३ माहिती तंत्रज्ञान (I.T.) व सामान्यज्ञान (G.K.) या या विषयाचे गोपनीय साहित्य घेणेसाठी I.T. शिक्षक पाठीवणेबाबत.  07-03-2023

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी - मार्च २०२३ च्या तोंडी / अंतर्गत व प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या आउट ऑफ टर्न तारखाबाबत.  06-03-2023

  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी खेळाडू, एन सी सी , स्काउट व गाइड प्रस्तावांचे छाननी शुल्क आकारणीबाबत  28-02-2023

  कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकाचा इ.१२ वी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका परीक्षण/नियमन करण्यावर बहिष्काराबाबत.  24-02-2023

  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२३ परीक्षेसाठी दिव्यांग विद्यार्थास सवलती देणेबाबत.  22-02-2023

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटीबाबत.  21-02-2023

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ च्या परीक्षेसाठी समुपदेशक नियुक्तीबाबत.  15-02-2023

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी /मार्च २०२३ च्या प्रात्यक्षिक /तोंडी/प्रकल्प परीक्षेसाठी विलंबाने आवेदनपत्र भरलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत.  10-02-2023

  फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेच्या हेल्पलाईन सेवेबाबत.  10-02-2023

  फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेच्या (इ.१० वी) वेळापत्रकबाबत.  08-02-2023

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे साहित्य वितरण तथा OMR गुण तक्ते भरणेबाबतच्या सूचना.  08-02-2023

  माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१0 वी)मार्च एप्रिल २०२३ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवणी, आलेख, नकाशा, होलोक्राफ्ट स्टिकर वापरण्याबाबत.  08-02-2023

  माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१0 वी)मार्च एप्रिल २०२३ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवणी, आलेख, नकाशा, होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करणेबाबत.  08-02-2023

  मार्च २०२३ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमापत्र (इ.१० वी) परीक्षेच्या प्रवेशपत्रामध्ये विषय, माध्यम, नावातील,आईच्या नावातील, जन्मतारीख व जन्मस्थळ दुरुस्तीबाबत.  06-02-2023

  मार्च २०२३ मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्रा बाबत.  04-02-2023

  उच्च माध्यमिक व माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२३ शिक्षासूची वाचनाबाबत.  02-02-2023

  मार्च २०२३ मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थाना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला अतिरिक्त गुण प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत.  01-02-2023

  मार्च २०२३ मधील माध्यमिक शालान्त (इ.१० वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांच्या चित्रकला प्रस्ताव सादर करण्याबाबत.  31-01-2023

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र प्रात्यक्षिक परीक्षा इ. १० वी मार्च २०२३ तोंडी, प्रात्यक्षिक, श्रेणी परीक्षेचे साहित्य स्वीकारणे बाबत.  30-01-2023

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी) फेब्रु/मार्च २०२३ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवणी, नकाशा, होलोक्राफ्ट स्टिकर वापरण्याबाबत.  27-01-2023

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी) फेब्रु/मार्च २०२३ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवणी, नकाशा, होलोक्राफ्ट स्टिकर वापरण्याबाबत.  27-01-2023

  फेब्रुवारी-मार्च २०२३ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत (Hall Ticket).  25-01-2023

  इयत्ता १२ वी फेब्रुवारी/मार्च २०२३ परीक्षा आरोग्य व शारिरीक शिक्षण (३०) आणि जलसुरक्षा आणि पर्यावरण(३१) विषयाच्या तक्त्याबाबत.  25-01-2023

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०२३ माहिती तंत्रज्ञान (आय. टी.) विषयाची ऑनलाईन परीक्षेबाबत.  17-01-2023

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२३ माहिती तंत्रज्ञान (आय. टी.) व सामान्यज्ञान (जी. के.) या विषयाच्या ऑनलाईन परीक्षेबाबत.  17-01-2023

  माहिती तंत्रज्ञान (आय. टी.) व सामान्यज्ञान (जी. के.) या विषयाच्या ऑनलाईन परीक्षेसाठी नियुक्ती केलेल्या केंन्द्र संचालक,पर्यवेक्षक व तांत्रिक सहाय्यक यांची नावे पाठिवणे बाबत.  17-01-2023

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु-मार्च २०२३ अंतर्गत व बहिस्थ परीक्षक नियुक्तीबाबत.  17-01-2023

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०२३ च्या तोंडी / प्रात्यक्षिक/श्रेणी परीक्षेचे साहित्य स्वीकारणे बाबत.  17-01-2023

  उच्च माध्यमिक प्रात्यक्षिक / तोंडी /प्रकल्प / अंतर्गत परीक्षा आयोजित करणे. गुणतक्ते भरणे व साहित्य जमा करण्याबाबतच्या सूचना.  13-01-2023

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च २०२३ वेळापत्रक बाबत.  13-01-2023

  मार्च २०२३ मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत.  12-01-2023

  फेब्रुवारी / मार्च २०२३ च्या इ.१०वी व इ.१२वी परीक्षेस खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांचे नावनोदणी अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत.  09-01-2023

  इ.१२ वी फेब्रु /मार्च 2023 FromNo. 17 खाजगी विद्यार्थी मूळ कागदपत्रे घेवून जाणेबाबत.  06-01-2023

  इ.१२ वी फेब्रु /मार्च २०२४ (इ.११ वी २०२२-२०२३) मूळ योग्यता प्रमाणपत्र घेऊन जाणेबाबत.  06-01-2023

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा मार्च २०२३ विद्यार्थांची अतिविलंब/ विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत.  23-12-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्रअतिविलंब (इ.१२वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२३ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  19-12-2022

  शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबत.  19-12-2022

  फेब्रुवारी - मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या दिव्यांग /खेळाडू विद्यार्थांचे प्रस्ताव पाठीवणे बाबत  15-12-2022

  शास्त्रीय कला, (गायन,वादन, नृत्य) चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या तसेच खेळाडू, एन.सी.सी. , स्काऊट व गाईड विद्यार्थांच्या प्रस्तावांना छाननी शुल्क फेब्रुवारी-मार्च २०२३ परीक्षेपासून आकारणी करणेबाबात  15-12-2022

  मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे,खेळाडू विद्यार्थी व दिव्यांग विद्यार्थांचे प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास सादर करण्याबाबत.  01-12-2022

  फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेची नियमित विद्यार्थांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांना मुदतवाढ देणे बाबत.  30-11-2022

  शास्त्रीय कला, (गायन,वाद्य,नृत्य), चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या तसेच खेळाडू,एन.सी.सी , स्काऊट गाईड विद्यार्थ्यांच्या प्रस्तावांना छाननी शुल्क फेब्रुवारी-मार्च २०२३ परीक्षेपासून आकारणी करणे बाबत.  30-11-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२३ परीक्षेबाबत  24-11-2022

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ.१० वी) मार्च २०२३ च्या परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखाबाबत मुदतवाढ देणेबाबत.  24-11-2022

  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी नव्याने प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांच्या ऑनललाईन नावनोदणी प्रवेश अर्ज भरण्यास व कागदपत्रे स्विकारण्यास मुदतवाढ देणेबाबत.  24-11-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२३ परीक्षेबाबत.  21-11-2022

  राज्यातील सर्व शाळांमधून भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेचे वाचन करणेबाबत.  21-11-2022

  मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांची हजेरीतील तफावत क्षमापित करणे, आवेदनपत्रे रद्द करणे इ.बाबत  17-11-2022

  इ.१० वी /इ.१२ वी परीक्षा फेब्रु./मार्च २०२३ परीक्षा केंद्रावर लाईट,पंखे, जनरेटर संच इ. सुविधा उपलब्ध असलेबाबतचे हमीपत्र सादर करणे बाबत.  17-11-2022

  फेब्रु-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या नियमित शुल्कास मुदतवाढ व विलंब शुल्काच्या तारखांबाबत.  16-11-2022

  फेब्रु-मार्च २०२३ च्या इ.१० वी व इ.१२ वी परीक्षेस खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांसाठी नावनोदणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने अतिविलंब शुल्काने स्विकारणेबाबत.  14-11-2022

  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थांच्या ऑनलाईन नावनोदणी प्रवेश अर्ज भरण्यास व कागदपत्रे स्वीकारण्यास मुदतवाढ देण्यात आलेबाबत.  10-11-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु-मार्च २०२३ परीक्षक/नियामक नेमणूक तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षेसंदर्भात शिक्षक माहिती पाठीवणेबाबत.  10-11-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु-मार्च व जुलै-ऑगस्ट २०२२ मूळ प्रमाणपत्र वितरणबाबत  07-11-2022

  सन २०२२-२३ मध्ये इ. ११ वी मध्ये प्रवेश घेऊन उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रु/मार्च- २०२४ च्या परीक्षेसाठी प्रविष्ठ हॊणाऱ्या विद्यार्थ्यांची योग्यता प्रमाणपत्रे (Eligibility Certificate) वाटपाबाबत.  07-11-2022

  फेब्रुवारी - मार्च२०२३मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्चमाध्यमिक प्रमाणपत्र(इ.१२वी) परिक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांना मुदतवाढ देणेबाबत.  07-11-2022

  फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १0 वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांना मुदतवाढ देणेबाबत  04-11-2022

  मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांच्या संयुक्त सभेबाबत  04-11-2022

  माध्यमिक शालांत (इयत्ता १० वी) प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२३ परीक्षक/नियामक नेमणूक तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षेसंदर्भात शिक्षक माहिती पाठीवणेबाबत.  02-11-2022

  इयत्ता ११ वी, इयत्ता १२ वी चाचणी, सत्र परीक्षा पद्धतीबाबत...  31-10-2022

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२२ च्या परीक्षेची मूळ प्रमाणपत्र वितरणाबाबत.  20-10-2022

  फेब्रु/मार्च २०२२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा २०२२ मूळ प्रमाणपत्र वितरणाबाबत  20-10-2022

  फेब्रुवारी-मार्च २०२३ चे परीक्षेपासून इ. १० वी व इ. १२ वीच्या गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र शुल्काचे आकारणी बाबत.  20-10-2022

  वीर गाथा प्रकल्प आवृत्ती भाग २  19-10-2022

  इ. १० वी , १२ वी NSQF अंतर्गत SPORT या विषयाचा सुधारित जॉब रोल व अभ्यासक्रमामध्ये झालेल्या बदलाबाबत.  18-10-2022

  फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांना मुदतवाढ देणेबाबत.  18-10-2022

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी ) मार्च २०२३ च्या परीक्षेची आवेदनपत्रे online पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत .  18-10-2022

  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी नव्याने प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या ऑनलाईन नावनोदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेबाबत.  17-10-2022

  इ.१० वी /इ.१२ वी परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२३ परीक्षा केंद्रावर लाईट, पंखे, जनरेटर संच इ.सुविधा उपलब्ध असलेबाबतचे हमीपत्र सादर करणेबाबत.  14-10-2022

  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाची माहिती कार्यप्रणाली, प्रचार व प्रसिद्धी करणेबाबत.  13-10-2022

  फेब्रुवारी-मार्च २०२१ परीक्षेचे इ.१० वी व इ.१२ वी च्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परतावा मुदतवाढ देणेबाबत.  12-10-2022

  फेब्रु-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरताना घ्यावयाच्या महत्वाच्या सूचनाबाबत.  30-09-2022

  फेब्रु-मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखाबाबत.  30-09-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) फेब्रुवारी - मार्च २०२३ परीक्षाच्या संभाव्य वेळापत्रक बाबत.  23-09-2022

  सीबीएसई बोर्डाचे Authentic Migration Certificate on Digilocer स्विकारणेबाबत.  15-09-2022

  जुलै-ऑगस्ट २०२२ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मूळ गुणपत्रिका वितरण बाबत.  09-09-2022

  उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) प्रमाणपत्र जुलै/ऑगस्ट -२०२२ पुरवणी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका गुणपडताळणी,उत्तरपत्रिका छायाप्रत व पुनर्मुल्याकन यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाच्या प्रक्रियेबाबत.  06-09-2022

  माध्यमिक शालांत (इ.१०वी) प्रमाणपत्र जुलै-ऑगस्ट २०२२ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रत व व पुनर्मुल्याकंन यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाच्या प्रक्रियाबाबत.  02-09-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी)व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी)जुलै - ऑगस्ट २०२२ पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहिर करणेबाबत.  01-09-2022

  फेब्रु/ मार्च २०२३ च्या इ. १० वी व इ.१२ वी परीक्षेस खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांसाठी नावनोदणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्विकारणेबाबत.  23-08-2022

  इयत्ता ११ वी / १२ वी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी योग्यता प्रमाणपत्र अर्ज सादर करणे बाबतच्या सूचना.  12-08-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) जुलै-ऑगस्ट २०२२ परीक्षेच्या वेळापत्रकातील अंशत: बदलाबाबत.  30-07-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) फेब्रु - मार्च २०२३ च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या ऑनलाईन (ONLINE) नाव नोदणी अर्जाबाबत.  27-07-2022
  इयत्ता १२ वी माहिती तंत्रज्ञान (I. T.) व सामान्यज्ञान (G.K.) या विषयांचे गोपनीय साहित्य घेणेसाठी I. T. शिक्षक पाठिवणे बाबत.  25-07-2022

  जुलै- ऑगस्ट २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिकप्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र इ.१० वी) परीक्षेच्या हेल्पलाईन सेवेबाबत.  15-07-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२२ प्रात्यक्षिक/तोंडी/श्रेणी परीक्षेचे साहित्य स्विकारणे व जमा करणेबाबत.  14-07-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०२२ शास्त्र व गणित (४०) विषयांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या व्यवस्थेबाबत.  14-07-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र जुलै-ऑगस्ट २०२२ शास्त्र,तंत्र, व्यावसायिक आणि किमान कौशल्यावर आधारित व्यावसायिक विषयाच्या प्रात्यक्षिक / तोंडी परीक्षेबाबत.  14-07-2022

  जुलै- ऑगस्ट २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. 10 वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत.  13-07-2022

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) जुलै-ऑगस्ट या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका,पुरवण्या,आलेख,नकाशा,होलोक्राफ्ट स्टिकर्स व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करणे बाबत.  13-07-2022

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै -ऑगस्ट २०२२ या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या, नकाशा, होलोक्राफ्ट स्टिकर्स वापरण्याबाबत.  13-07-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमणपत्र परीक्षा जुलै -ऑगस्ट २०२२ या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या, नकाशा, होलोक्राफ्ट स्टिकर्स वापरण्याबाबत.  13-07-2022

  जुलै- ऑगस्ट २०२२ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीचेच्या (इ. १० वी) वेळापत्रकबाबत.  13-07-2022

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०२२ तोंडी व प्रत्यक्षिक परिक्षेचे साहित्य वितरण व् सुचना  13-07-2022

  कोल्हापूर विभागीय मंडळाचे अधिकृत वितरण केंद्र म्हणून शाळेची नियुक्ती केल्याबाबत  13-07-2022

  फेब्रुवारी /मार्च २०२२ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेमध्ये नियामक/परीक्षक म्हणून नियुक्त केलेल्या शिक्षकांचे परीश्रमित मानधन व प्रवास खर्च ( Remunaration & Travalling Bill) देयकाची मंजूर रक्कम त्यांच्या बँक खातेवर जमा केले बाबत.  12-07-2022

  शैक्षणिक वर्षे २०२२-२३ पासून इ. १ ली ते इ. १२ वी चा पाठयक्रम १००% राबिवणेबाबत.  12-07-2022

  इ.१२ वी खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रतिज्ञापत्राचे व कनिष्ठ विद्यालयाने द्यावयाच्या ( Leaving Certificate) चे नमुने (Format).  12-07-2022

  आयुक्त शिक्षण कार्यालयामार्फत सुरु होणारे त्रेमासिक शिक्षणगाथा ची माहिती सर्व शाळा /कनिष्ठ महाविद्यालय यांना देणेबाबत.  08-07-2022

  जुलै-ऑगस्ट २०२२ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) ऑनलाईन परीक्षेच्या प्रवेशपत्राबाबत.  08-07-2022

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) पुरवणी परीक्षा जुलै - ऑगस्ट २०२२ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिवलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत  06-07-2022

  शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासूनच्या थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश पात्रतेबाबत  01-07-2022

  मार्च-एप्रिल २०२२ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मूळ गुणपत्रिका वितरणाबाबत.  30-06-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) पुरवणी परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२२ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब/विशेष अतिविलंब/अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  27-06-2022

  जुलै- ऑगस्ट २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत  27-06-2022

  इ.१० वी व इ.१२ वी सन २०२२-२३ साठी वार्षिक नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण वार्षिक वर्गणी बाबतचे परिपत्रक  27-06-2022

  The ministry of petroleum and Natural gas and Themininstry of culture is organizing jigyasa-The heritage Quize  27-06-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२२ साठी आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रिलिस्ट व एक्सेल यादी जिल्हा वितरण केंद्रावर दिनांक २९/०६/२०२२ रोजी जमा करणे बाबत.  21-06-2022

  जुलै-ऑगस्ट २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत.  21-06-2022

  जुलै-ऑगस्ट २०२२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालान्त (इ. १० वी) प्रमाणपत्र पुरवणी परीक्षा वेळापत्रक बाबत  17-06-2022

  माध्यमिक शालांत (इ.१०वी) प्रमाणपत्र मार्च/एप्रिल २०२२ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रत व व पुनर्मुल्याकंन यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाच्या प्रक्रियांबाबत.  17-06-2022

  मार्च-एप्रील २०२२ च्या मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेच्या निकालानंतर राज्य मंडळ स्तरावर नियुक्त केलेल्या समुपदेशकाचे समुपदेशन सुरु ठेवण्याबाबत.  17-06-2022

  मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त (इ.१० वी) प्रमाणपत्र परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबतचे प्रकटन..  16-06-2022

  जुलै-ऑगस्ट २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांच्या मुदतवाढीबाबत.  16-06-2022

  उच्च माध्यमिक/माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च/एप्रिल २०२२ च्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका,पुरवण्या, आलेख, नकाशा,होलोक्राफ्ट स्टिकर्सव शिल्लक स्टेशनरी साहित्य जमा करणेबाबत.  15-06-2022

  उच्च माध्यमिक (इ.१२वी) प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२२ परीक्षेस प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांच्या मूळ गुणपत्रिका व मार्च २०२३ परीक्षेकरिता योग्यता प्रमाणपत्राद्वारे प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची योग्यता प्रमाणपत्र (Eligibility Certificat) वितरणाबाबत.  09-06-2022

  जुलै-ऑगस्ट २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत.  09-06-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०२२ साठी आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रिलिस्ट,चलन व एक्सेल यादी जमा करणेबाबत तसेच पुनर्परीक्षार्थी, श्रेणीसुधार आणि तुरळक विषय विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेच्या साक्षांकित छायाप्रत विभागीय मंडळास सादर करणे बाबत.  09-06-2022

  मार्च-एप्रिल २०२२ च्या मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या निकालानंतर राज्य मंडळ स्थरावर नियुक्त केलेल्या समुउपदेशकाचे समुपदेशन सुरु ठेवण्याबाबत.  08-06-2022

  उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) प्रमाणपत्र मार्च/एप्रिल-२०२२ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका गुणपडताळणी,उत्तरपत्रिका छायाप्रत व पुनर्मुल्याकंन यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाच्या प्रक्रियेबाबत.  08-06-2022

  मार्च/एप्रिल २०२२ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी) परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबतचे प्रकटन.  07-06-2022

  इ.१२ वी फेब्रु/मार्च २०२२ Form No.17 खाजगी विद्यार्थी मूळ कागदपत्रे घेऊन जाणेबाबत  19-05-2022

  महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या परीक्षासंदर्भात मंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध सूचनाबाबत.  29-04-2022

  मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये आयोजित माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककलेचे सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतच्या प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.  29-04-2022

  जानेवारी २०२२ मध्ये घेण्यात आलेल्या इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी मूल्यमापनाचा निकाल जाहीर करणेबाबत.  19-04-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च / एप्रिल २०२२ च्या आऊट ऑफ टर्नने घेतलेल्या तोंडी / प्रात्यक्षिक / श्रेणी परीक्षेचे गुण व साहित्य जमा करणे बाबत.  09-04-2022

  इ. १० वी परीक्षेस आवेदनपत्र सादर केलेल्या विद्यार्थाना शालेय शुल्क न भरणे वा अन्य कारणास्तव शाळेकडून प्रवेशपत्र उपलब्ध न होण्याच्या प्रकरणात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत  25-03-2022

  इयत्ता १० वी व १२ वी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजनेबाबत.  24-03-2022

  मार्च - एप्रिल २०२२ उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी परीक्षा दालनात विलंबाने येणाऱ्या परीक्षार्थ्यांना प्रवेश नाकारणेबाबत.  16-03-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च /एप्रिल २०२२ माहिती तंत्रज्ञान (I.T.) व सामान्यज्ञान (G.K.) या विषयाचे गोपनीय साहित्य घेणेसाठी I.T. शिक्षक पाठिवणेबाबत.  12-03-2022

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च/एप्रिल २०२२ तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे गुण तक्ते भरण्याबाबतच्या व साहित्य वितरणाबाबतच्या सूचना.  11-03-2022

  उच्च माध्यमिक परीक्षा मार्च/एप्रिल २०२२ साठी माहिती तंत्रज्ञान (आय.टी.) विषयाच्या ऑनलाईन परीक्षेबाबत.  8-03-2022

  मंडळामार्फत मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेचे आवेदनपत्र ऑनलाईन भरावयाच्या कालावधीबाबत.  7-03-2022

  फेब्रुवारी-मार्च २०२१ परीक्षेचे इ. १० वी व इ.१२ वी च्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परतावासाठी मुदतवाढ देणेबाबत.  3-03-2022

  सन २०२१-२२ या वर्षी इ.१० वी च्या परीक्षेला प्रविष्ठ झालेल्या व चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देणेबाबत.  28-02-2022

  मार्च-एप्रिल २०२२ उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त (इ.१०वी) प्रमाणपत्र परीक्षा कालावधीतील घंटेचे नियोजनबाबत.  28-02-2022

  सन २०२१-२२ या वर्षात परीक्षा देणाऱ्या इ.१०वी व इ.१२वी च्या विद्यार्थांना क्रीडा सवलतीचे गुण देणेबाबत.  28-02-2022

  माध्यमिक शालांत प्रमणापत्र परीक्षा मार्च-एप्रिल- २०२२ च्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवणी,आलेख,नकाशा, हॉलोक्राफ्ट स्टिकर्स वापरण्याबाबत.  25-02-2022

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) मार्च/एप्रिल २०२२ परीक्षाकरीता लागणारे आवश्यक साहित्यबाबत.. (उत्तरपत्रिका,पुरवणी,आलेख, नकाशा, हॉलोक्राफ्ट स्टिकर्स इत्यादी)  25-02-2022

  माध्यमिक शालांत प्रमणापत्र परीक्षा मार्च-एप्रिल- २०२२ च्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवणी,आलेख,नकाशा, हॉलोक्राफ्ट स्टिकर्स व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करणेबाबत.  25-02-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) मार्च-एप्रिल २०२२ परीक्षेच्या वेळापत्रकातील अंशतः बदलाबाबत.  25-02-2022

  कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२२ करिता परीक्षार्थी, मुख्याध्यापकासाठी मार्गदर्शक सूचना.  24-02-2022

  माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) मार्च-एप्रिल २०२२ साठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या यादीबाबत.  21-02-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२२ च्या प्रात्यक्षिक /तोंडी /प्रकल्प परीक्षेसाठी विलंबाने आवेदनपत्र भरलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत.  17-02-2022

  मार्च-एप्रिल २०२२ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेच्या प्रवेशपत्रामध्ये विषय,माध्यम, नावातील, आईच्या नावातील,जन्मतारीख व जन्मस्थळ दुरुस्तीबाबत.  17-02-2022

  मार्च-एप्रिल २०२२ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी)परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्रांबाबत (Hall Ticket).  17-02-2022

  कोविड-१९ विष्णूच्या प्रादुर्भावाच्या पाश्वभूमीवर आयोजित माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२२ करिता परीक्षार्थी, मुख्याध्यापक/प्राचार्य, केंद्रसंचालक/उपकेंद्रसंचालक, परिरक्षक व विभागीय मंडळावरील घटकांसाठी मार्गदर्शक सूचना.  17-02-2022

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र प्रात्यक्षिक परीक्षा इ. १० वी मार्च २०२२ तोंडी,प्रात्यक्षिक, श्रेणी परीक्षेची साहित्य स्वीकारणेबाबत.  14-02-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२२ च्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका,पुरवण्या,नकाशा, होलोक्राफ्ट स्टिकर्स वापरण्याबाबत.  14-02-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी) मार्च २०२२ परीक्षाकरीता लागणारे आवश्यक साहित्य (उत्तरपत्रिका,पुरवणी,आलेख, नकाशा, हॉलोक्राफ्ट स्टिकर्स इत्यादी)स्विकारणे बाबत.  14-02-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी) मार्च २०२२ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवणी,नकाशा, हॉलोक्राफ्ट स्टिकर्स व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करणेबाबत.  14-02-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी) मार्च २०२२ परीक्षाकरीता लागणारे आवश्यक साहित्यबाबत.( उत्तरपत्रिका,पुरवणी,नकाशा,हॉलोक्राफ्ट स्टिकर्स इत्यादी )  14-02-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च/ एप्रिल २०२२ च्या प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी अंतर्गत व बहिःस्थ परीक्षकांच्या नेमणूक करण्याबाबत.  14-02-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२२ च्या तोंडी/प्रात्यक्षिक/ श्रेणी परीक्षेचे साहित्य स्विकारणेबाबत.  08-02-2022

  उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) मार्च / एप्रिल २०२२ परीक्षा प्रवेशपत्रांबाबत (Hall Ticket)  08-02-2022

  मार्च -एप्रिल २०२२ च्या परीक्षेमध्ये उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा कालावधीत समुपदेशक नियुक्तीबाबत.  08-02-2022

  कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२२ च्या प्रात्यक्षिक परीक्षेसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना व विषयनिहाय सुधारित नियोजनाबाबत.  05-02-2022

  सन २०२२ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी)परीक्षा व माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१० वी )परीक्षेकरीता विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबत.  05-02-2022

  मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) व माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) परीक्षेच्या हेल्पलाईन सेवेबाबत.  05-02-2022

  मार्च-एप्रिल २०२२ च्या परीक्षेमध्ये उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा कालावधीत समुपदेशक नियुक्तीबाबत.  05-02-2022

  उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी ) व माध्यमिक शालान्त (इ. १० वी ) प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु - मार्च २०२२ परीक्षा नियोजना बाबत.  05-02-2022

  उच्च माध्यमिक प्रात्यक्षिक /तोंडी/प्रकल्प/ अंतर्गत परीक्षा आयोजित करणे, गुणतक्ते भरणे व साहित्य जमा करण्याबाबतच्या सूचना.  02-02-2022

  फेब्रुवारी- मार्च २०२१ परीक्षेचे इ. १० वी व इ. १२ वी च्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परतावासाठी मुदतवाढ देणेबाबत.  01-02-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च / एप्रिल २०२२ माहिती तंत्रज्ञान (आय टी ) व सामान्यज्ञान (जी. के. ) विषयांच्या ऑनलाईन परीक्षेबाबत.  31-01-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च- एप्रिल २०२२ माहिती तंत्रज्ञान (IT )विषयाची ऑनलाईन परीक्षा बाबत.  31-01-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु-मार्च २०२२ प्रात्यक्षिक परीक्षा बाबत.  31-01-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी ) परीक्षा २०२२ प्रात्यक्षिक, श्रेणी, तोंडी, प्रकल्प व तत्सम परीक्षा कोविड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमी विशेष मार्गदर्शक सूचना.  31-01-2022

  सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता राज्यातील माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा आयोजित केल्याबाबत.  27-01-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ.१२वी) परीक्षा मार्च/एप्रिल २०२२ परीक्षेच्या वेळापत्रकातील अंशतः बदलाबाबत.  27-01-2022

  माध्यमिक शालान्त (इ. १० वी ) प्र. परीक्षेसाठी शालेय वैकल्पिक श्रेणी विषयाबाबत.  24-01-2022

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षा मार्च -एप्रिल २०२२ प्रात्यक्षिक परीक्षा वेळापत्रकाबाबत.  19-01-2022

  फेब्रुवारी- मार्च २०२१ परीक्षेचे इ. १० वी व इ.१२ वी च्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परतावासाठी मुदतवाढ देणेबाबत.  17-01-2022

  कला संचानालय महाराष्ट्र शासन यांचे शासकीय रेखाकला परीक्षा (एलिमेंटरी व एंटरमीजिएट ) आयोजनाबाबत दिनांक ०६ जानेवारी २०२२ चे परिपत्रक.  17-01-2022

  कला व संगीत विषयाचे मूल्यमापन आराखडे व अनुषंगिक बाबीचे विषय शिक्षकांचे ऑनलाईन प्रशिक्षणाबाबत.  14-01-2022

  मंडळातर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या इ. १०वी व इ. १२ वी च्या परीक्षांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्कबाबत.  12-01-2022

  फेब्रुवारी- मार्च २०२१ परीक्षेचे इ. १० वी व इ.१२ वी च्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परतवला मुदतवाढ देणेबाबत.  12-01-2022

  इ.११ वी प्रवेशासाठी राज्यमंडळामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या सामायिक परीक्षा ( CET) शुल्क परत करणे बाबत.  10-01-2022

  सप्टेंबर २०२१ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेच्या मूळ प्रमाणपत्र वितरणाबाबत.  10-01-2022

  मार्च- एप्रिल २०२२ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे अतिविलंब शुल्काने स्वीकारुन मंडळाकडे जमा करणे बाबत.  07-01-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा इयत्ता १२ वी मार्च / एप्रिल २०२२ परीक्षक/नियामक/ स्विकृती पत्राबाबत  07-01-2022

  इयत्ता ९ वी आणि इयत्ता १० वी साठी वैकल्पिक श्रेणी विषय मूल्यमापन योजनेबाबत.  05-01-2022

  मार्च- एप्रिल २०२२ च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे अतिविलंब शुल्काने स्वीकारणे बाबत.  05-01-2022

  दिव्यांग विदयार्थी आवश्यक फॉर्म  05-01-2022

  मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थी व दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास सादर करण्याबाबत.  05-01-2022

  मार्च /एप्रिल २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या दिव्यांग व खेळाडू विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव पाठिवणे बाबत.  05-01-2022

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२२ साठी आवेदनपत्र सादर केलेल्या विद्याथ्यांचे प्रिलिस्ट, चलन इत्यादी जमा करणेबाबत पुनर्परीक्षार्थी ( रिपिटर ) तुरळक विषय ( आयसोलेटेड ) इ. विद्यार्थ्यंच्या गुणपत्रिकेच्या साक्षांकित छायाप्रत विभागीय मंडळास सादर करणे बाबत.  04-01-2022

  मार्च -एप्रिल २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्र.परीक्षा (इ. १०) या परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरलेले प्रीलिस्ट,बँक चलन, परीक्षक /नियामक/ प्रात्यक्षिक परीक्षा स्विकृतीपत्र व इतर साहित्य जमा करणेबाबत.  03-01-2022

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १० वी) मार्च २०२२ परीक्षक/नियामक व प्रात्यक्षिक परीक्षा अंतर्गत / बहिस्थ परीक्षक स्विकृती पत्राबाबत.  03-01-2022

  इयत्ता १० वी जलसुरक्षा या अनिवार्य विषयाच्या मूल्यमापन योजनेबाबत.  30-12-2021

  इयत्ता १२ वी कलेचा इतिहास व रसग्रहण (६०) आणि भारतीय संगिताचा इतिहास व विकास (६५) व इतर विषयांच्या मूल्यमापन तक्ता व प्रश्नपत्रिका आराखडा व मूल्यमापन योजनेबाबत.  30-12-2021

  मार्च -एप्रिल २०२२ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या इ. १० व इ१२ वी च्या परीक्षांसाठी आवेदनपत्र भरण्यासाठी आकारण्यात येणारे विलंब शुल्क माफ करण्याबाबत.  30-12-2021

  सन २०१७ -१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० मधील टंचाईग्रस्त / दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाईन माहिती भरणेस मुदतवाढ देणेबाबत.  29-12-2021

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इ १० वी ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी ) परीक्षा सन २०२१-२२ साठी वार्षिक नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण अंक वर्गणी बाबत.  28-12-2021

  कोविड -१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे आई व वडील, हयात पालक अथवा कायदेशीर पालक/ दत्तक पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणेबाबत.  22-12-2021

  सन २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.  21-12-2021

  शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रास प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या तारखांबाबत व कार्यपद्धती कळिवणेबाबत.  16-12-2021

  (NSQF) अंतर्गत व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाबाबत.  14-12-2021

  सन २०२२ च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ.१२ वी ) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्वीकारण्याबाबत.  12-12-2021

  सन २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.  12-12-2021

  सन २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणे बाबत  08-12-2021

  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा सन २०२१ मूळ प्रमाणपत्र वितरणाबाबत.  08-12-2021

  सन २०२१ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेच्या मूळ प्रमाणपत्र वितरणाबाबत.  06-12-2021

  इयत्ता ५ वी व ८ वी मध्ये प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मूल्यमापन / परीक्षा पद्धती व मूल्यमापन परिपत्रक, मूल्यमापन आवेदनपत्र, मूल्यमापन तक्ता, मूल्यमापन आराखडा इ. बाबत .  03-12-2021

  समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तरावरील व्यवसाय शिक्षण या योजनेतंर्गत सुधारित अभ्यासक्रमानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२१ - २२ पासून सुरु करणे बाबत.  02-12-2021

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी ) मार्च २०२२ ते २०२४ परीक्षांसाठी परीक्षक / नियामक नेमणुकीसाठी तयार करावयाच्या पॅनेल फॉर्म पाठिवणे बाबत .  02-12-2021

  सन २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत. .  02-12-2021

  सन २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या ( Private Candidate ) प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नाव नोंदणी ( Enrolment certificate ) प्रमाणपत्र उपलब्ध करून घेणे बाबत . .  18-11-2021

  सन २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखाबाबत.  18-11-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०२० व नोव्हेबर - डिसेंबर २०२० श्रेणीसुधार परीक्षेची गुणपत्रिका मिळण्यासाठी विकल्प सादर करण्यास देण्यात येणाऱ्या मुदतवाढ बाबत.  18-11-2021

  सन २०२१ मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी ) साठी नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परतावा करण्याबाबत.  18-11-2021

  सन २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत  11-11-2021

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ. १० वी ) मार्च २०२२ ते मार्च २०२४ परीक्षांसाठी परीक्षक / नियामक नेमणुकीसाठी तयार करावयाच्या पॅनेलबाबत.  08-11-2021

  सेप्टें / ऑक्टो २०२१ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र व उच्च माध्यमिक परीक्षेच्या मूळ गुणपत्रिका वितरणाबाबत.  03-11-2021

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ. १० वी ) मार्च २०२२ ते मार्च २०२४ परीक्षांसाठी परीक्षक / नियामक नेमणुकीसाठी तयार करावयाच्या पॅनेलबाबत  08-11-2021

  सन २०२२ च्या उच्च माध्यमिक ( इ. १२ वी ) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.  03-11-2021

  योग्यता प्रमाणपत्र अर्ज स्विकारण्याच्या तारखांस मुदतवाढीबाबत.( सुधारित पत्र)  28-10-2021

  फेब्रुवारी / मार्च २०२२ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्यासाठी शिक्षक माहिती पाठिवणे बाबत.  28-10-2021

  उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी) प्रमाणपत्र सप्टेंबर -ऑक्टोबर २०२१ साठी गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रत व पुनमुल्याकंन अर्ज करणेबाबतची मुदत व ऑनलाईन प्रक्रिया बाबत  20-10-2021

  माध्यमिक शालांत (इ. १0 वी) प्रमाणपत्र सप्टेंबर -ऑक्टोबर २०२१ साठी गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रत व पुनमुल्याकंन अर्ज करणेबाबतची मुदत व ऑनलाईन प्रक्रिया बाबत  20-10-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा एप्रिल - मे २०२१ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या,नकाशा,होलोक्राफ्ट स्टिकर्स व स्टेशनरी साहित्य मंडळात जमा करणे बाबत.  13-10-2021

  माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार जनमाहिती अधीकारी ,सहाय्यक माहिती अधिकारी व अपिलय अधिकारी यांची नावे राज्य मंडळाच्या सन्केत वेब साईटवर अद्यावत करणेबाबत  13-10-2021

  सन २०२२ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.  11-10-2021

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ.१२ वी ) परीक्षा सन - २०२२ साठीच्या नवीन परीक्षा केंद्र प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.  23-09-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा सप्टेंबर - ऑक्टोबर २०२१ 'माहिती तंत्रज्ञान ' या विषयाच्या ऑनलाईन परीक्षेबाबत.  23-09-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा सप्टेंबर - ऑक्टोबर २०२१ ' माहिती तंत्रज्ञान ' या विषयाच्या ऑनलाईन परीक्षा.  23-09-2021

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ. १० वी )सप्टेंबर -ऑक्टोबर २०२१ श्रेणीतक्ते ( GRADE LIST) भरण्याच्या सूचना.  20-09-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ .१२वी )सन २०२१ सुधारीत मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार जाहीर केलेल्या निकालाबाबत विद्यार्थ्यांच्या तक्ररी चे निराकारणाबाबत पाकरारीचे  18-09-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) परीक्षेस खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन ( ONLINE) नावनोंदणी अर्जाबाबत.  15-09-2021

  sep/oct 2021 12th exm  14-09-2021

  उच्च माध्यमिक ( इ.१२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षा सप्टेंबर / ऑक्टोबर २०२१ शास्त्र, तांत्रिक, व्यावसायिक व किमान कौशल्य आधारित विषयाच्या प्रात्यक्षिक / तोंडी परीक्षेबाबत.  09-09-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा सप्टेंबर / ऑक्टोबर २०२१ शास्त्र व गणित (४०) विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या व्यवस्थेबाबत.  09-09-2021

  उच्च माध्यमिक ( इ.१२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षा सप्टेंबर / ऑक्टोबर २०२१ शास्त्र प्रात्यक्षिक /तोंडी /श्रेणी परीक्षेचे साहित्य वितरणा बाबत.  09-09-2021

  सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2021 पुरवणी परीक्षेचे लेखी परीक्षेचे उत्तरपत्रिका व स्टेशनरी साहित्य वितरणाबाबत  09-09-2021

  10th sept-oct 2021 supliment online Hall Ticket babat and jalsurkasha complisary subject code babat  09-09-2021

  maydhyamik shalant pramanpatra exam sept-oct2021 oral exam che sahitya vitranachya suchana  09-09-2021

  10th Sept-Oct2021 Suppliment Exam chya Oral and Practical Exam che Gunatakate sahaytya Vitaranababat  08-09-2021

  12th sept -Oct 2021 online prveshpatrababat &10th sept -oct 2021 Time Table  03-09-2021

  10 th &12th Acceptance for kendra sanchaluck  03-09-2021

  10th & 12 TH EXAM Babat  02-09-2021

  10th &12th Exam Time Table - 2  31-08-2021

  10th &12th Exam Time Table - 1  31-08-2021

  10th &12th Sept -Oct 2021 Time Table - 2  31-08-2021

  10th &12th Sept -Oct 2021 Time Table - 1  31-08-2021

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षा सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  23-08-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ. १२ वी ) एप्रिल - मे २०२१ परीक्षेचे तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे साहित्य व ओएमआर शीट्स वितरण केंद्रावर केंद्रावर जमा करणे बाबत.  18-08-2021

  इ.10 वी आणि इ.12 वी सन 2021-22 साठी वार्षिक नोंदणी शुल्क आणि शिक्षण संक्रमण वर्गणी बाबतचे परिपत्रक  17-08-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ.12वी) सन 2021 मूळ गुणपत्रक वितरणाबाबत (सुधारित)  17-08-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ.12वी) सन 2021 मूळ गुणपत्रक वितरणाबाबत  17-08-2021

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) सन २०२१ च्या पुरवणी परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाच्या तारखांबाबत.  09-08-2021

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२२ साठी खाजगी विद्यार्थी संपर्क केंद्राची यादी.  09-08-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा सन २०२१ सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार जाहीर केलेल्या निकालाबाबत विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण...  03-08-2021

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ. १० वी ) एप्रिल - मे २०२१ परीक्षेचे तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे साहित्य व ओएमआर शीट्स वितरण केंद्रावर जमा करणे बाबत.  02-08-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी ) परीक्षा सन २०२१ चा निकाल जाहीर करणेबाबत प्रकटन.  02-08-2021

  एप्रिल - मे २०२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षेच्या मूळ गुणपत्रिका वितरणाबाबत.  02-08-2021

  इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी सन २०२१-२२ साठी वार्षिक नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण वार्षिक वर्गणी बाबत परिपत्रक.  02-08-2021

  सन २०२१-२०२२च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशसंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेसाठी भरलेल्या आवेदनपत्रातील माहितीमध्ये दुरुस्ती बाबत  01-08-2021

  सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेबाबत (CET)  29-07-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा सन २०२१ - सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत.  26-07-2021

  सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेची आवेदनपत्रे सादर करण्याबाबत (CET).  26-07-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी ) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीने निकाल समितीने प्रमाणित केलेले विद्यार्थ्यांचे निकाल व अनुषंगिक प्रपत्रे सिलबंद पाकिटे संकलन केंद्रावर जमा करण्याबाबत.  23-07-2021

  इयत्ता १२ वी विज्ञानप्रात्यक्षिक नोंदवहीतील प्रमाणपत्राबाबत.  22-07-2021

  सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेसंदर्भात (CET) ऑनलाईन आवेदनपत्रे सादर करण्याची सुविधा तांत्रिक कारणासाठी बंद ठेवलेबाबत.  22-07-2021

  सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेसंदर्भात (CET) हेल्पलाईन सुविधा उपलब्धतेबाबत.  22-07-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी ) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीने प्राचार्यांनी/ निकाल समितीने प्रमाणित केलेले विद्यार्थ्यांचे निकाल व अनुषंगिक प्रपत्रे सिलबंद पाकिटे संकलन केंद्रावर जमा करण्याबाबत.  20-07-2021

  सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेश संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेबाबत (CET) .  20-07-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा सन २०२१ साठी प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांच्या नाव, जन्मतारीख, विषय व तत्सम माहितीमधील दुरुस्त्यांबाबत.  19-07-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपध्दतीसंदर्भात संगणक प्रणाली उपलब्धतेबाबत.  16-07-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार मंडळाच्या संगणक प्रणालीमध्ये माहिती भरण्याबाबत तांत्रिक सूचना.  16-07-2021

  इ. १० वी व इ.१२ सन २०२१-२२ साठी वार्षिक नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण वार्षिक वर्गणी बाबतचे परिपत्रक.  14-07-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत.  13-07-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धती बाबत.  09-07-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत प्रकटन.  07-07-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२० -२०२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धती विषय निहाय गुणतक्ते बाबत.  06-07-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२० -२०२१ साठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धती बाबत.  06-07-2021

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा सन २०२१- सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार मंडळाच्या संगणकीय प्रणालीत गुणांच्या नोंदीबाबत.  06-07-2021

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा सन २०२१ साठी प्रविष्ठ विद्यार्थ्यांना त्यांचे बैठक क्रमांक अवगत करून देण्याबाबत.  01-07-2021

  माध्यमिक शाळांनी तयार केलेले निकाल व संबांधित साहित्य मंडळाकडे / वितरण केंद्रावर जमा करण्याबाबत  30-06-2021

  इ.१० चे परीक्षा फॉर्म न भरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या माहितीबाबत.  29-06-2021

  महाराष्ट्र राज्याबाहेरील अन्य मंडळाकडून किंवा परदेशातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश देताना यॊग्यता प्रमाणपत्र मिळविणेसाठी करावयाच्या कार्यवाही बाबत.  28-06-2021

  सन २०२०-२१ या वर्षात माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ.१० वी ) विद्यार्थ्यांना शासकीय रेखाकला परीक्षेचे सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबत.  24-06-2021

  सर्व वितरण केंद्र प्रमुखांनी स्वीकारलेले निकाल व संबांधित साहित्य स्वीकारणे बाबत व मंडळाकडे जमा करण्याबाबत सूचना  24-06-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धती बाबत.  24-06-2021

  शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.10 वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत.  23-06-2021

  शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.10 वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत संगणक प्रणाली link बाबत.  23-06-2021

  जानेवारी २०२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी मूल्यमापनाचा निकाल जाहीर करणे बाबत.  23-06-2021

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा सन २०२१ साठी प्रविष्ट विद्यार्थ्यांचे नाव, जन्म तारीख, विषय व तत्सम महितीमधील दुरुस्त्यांबाबत  23-06-2021

  इ. १० वी व इ.१२ वी परीक्षा कामकाजाकरिता नवीन वितरण केंद्राच्या नियुक्ती बाबत.  21-06-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ . १० वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत.  18-06-2021

  सन २०२१ मध्ये आयोजित करण्यात आलेली उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा रद्द केल्याबाबत.  17-06-2021

  उच्च माध्यमिक स्तरावरील 'पर्यावरण शिक्षण व जलसुरक्षा' या श्रेणी विषयाच्या मूल्यमापनासाठी अंतर्गत व बाह्य परीक्षक नेमणुकीबाबत.  17-06-2021

  माध्यमिक शाळांनी तयार केलेले निकाल व संबांधित साहित्य मंडळाकडे /वितरण केंद्रावर जमा करण्याबाबत.  14-06-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेच्या मूल्यमापन कार्यपद्धती संदर्भात हेल्पलाईन उपलब्धतेबाबत.  14-06-2021

  एप्रिल - मे २०२१ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) परीक्षेच्या विषय, माध्यम, नावातील, आईच्या नावातील, जन्मतारीख व जन्मस्थळ दुरुस्ती बाबत.  14-06-2021

  सन २०२०-२१ या वर्षात परीक्षेसाठी इ.१० वी व इ.१२ वीच्या विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीचे गुणांसाठी प्रस्ताव सादर करण्यासंबंधी मुदतवाढ देण्याबाबत.  14-06-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ . १० वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत.  11-06-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ .१० वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत विषयनिहाय गुणतक्ता.  11-06-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ .१० वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत विषयनिहाय गुणतक्ता.  11-06-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत.  10-06-2021

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) साठी मूल्यमापन कार्यपद्धतीबाबत.  01-06-2021

  सन २०२१ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी) परीक्षेसाठी मुख्य नियामक, नियमकांच्या ( MODERATOR ) सभा आयोजित करण्यासाठी तांत्रिक सुविधा निर्माण करणेकामी माहिती सादर करणे बाबत.  24-05-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षाकरिता लागणारे आवश्ययक साहित्य सुरक्षित ठेवणे बाबत.  10-05-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा २०२१ मधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राबाबत.  30-04-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) सन २०२१ नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय व श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत प्रविष्ट होणाऱ्या तसेच आयटीआय (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Tranfer of Credit) व खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  30-04-2021

  एप्रिल - मे २०२१ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेसाठी नियुक्त मुख्य नियामक, नियामक व अन्य घटकांच्या ऑनलाईन सभा आयोजित करण्यासाठी तांत्रिक सुविधा निर्माण करणेकामी माहिती सादर करणे बाबत  24-04-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ. १२ वी ) एप्रिल- में २०२१ परीक्षाकरिता लागणारे आवश्यक साहित्य बाबत ( उत्तरपत्रिका, पुरवणी,नकाशा,होलोक्राफ्ट स्टिकर इत्यादी )  22-04-2021

  एप्रिल-मे २०२१ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या प्रात्यक्षिक व तत्सम परीक्षेच्या कार्यपद्धतीबाबत.  22-04-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ. १२ वी ) एप्रिल- में २०२१ परीक्षाकरिता लागणारे आवश्यक साहित्य बाबत ( उत्तरपत्रिका, पुरवणी,नकाशा,होलोक्राफ्ट स्टिकर इत्यादी )  15-04-2021

  सन २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० मधील टंचाईग्रस्त / दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाईन माहिती देणेसाठी मुदतवाढ  13-04-2021

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा एप्रिल - मे २०२१ या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या,आलेख, नकाशा,होलोक्राफ्ट स्टिकरचा हस्त पोहोच पुरवठा करणे बाबत..  10-04-2021

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा एप्रिल - मे २०२१ या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या,आलेख, नकाशा,होलोक्राफ्ट स्टिकर वापरणे बाबतच्या सूचना..  10-04-2021

  माध्यमिक शालांत / उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ परीक्षेच्या केंद्राची व त्याअंतर्गत उपकेंद्राची माहिती केंद्रसंचालक यांना उपलब्ध करून देणे बाबत.  10-04-2021

  एप्रिल- मे २०२१ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेसाठी नियुक्त मुख्या नियामक, नियामक व अन्य घटकांच्या ऑनलाईन सभा आयोजित करण्यासाठी तांत्रिक सुविधा निर्माण करणेकामी माहिती सादर करणे बाबत.  10-04-2021

  माध्यमिक शालांत / उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा एप्रिल - मे २०२१ परीक्षेकरिता नियुक्त केंद्रसंचालक,उपकेंद्रसंचालक यांची माहिती पाठीवणे बाबत.  10-04-2021

  एप्रिल - मे २०२१ च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षेसाठी नियुक्त केलेल्या आपल्या शाळेतील सर्व नियामकांची माहिती सादर करण्याबाबत.  10-04-2021

  एप्रिल - मे २०२१ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) आरोग्य व शारीरिक शिक्षण या विषयाची प्रात्यक्षिक व लेखी परीक्षेच्या कार्यपद्धती बाबत.  10-04-2021

  सातारा जिल्हा - इ.१०वी / इ.१२वी परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ केंद्रसंचालक नियुक्ती  09-04-2021

  कोल्हापूर जिल्हा - इ.१०वी / इ.१२वी परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ केंद्रसंचालक नियुक्ती  09-04-2021

  सांगली जिल्हा - इ.१०वी / इ.१२वी परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ केंद्रसंचालक नियुक्ती  09-04-2021

  एप्रिल-मे २०२१ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्वीकारण्याबाबत.  09-04-2021

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१०वी) एप्रिल - मे २०२१ तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे गुणतक्ते भरण्याच्या सूचनांबाबत  09-04-2021

  प्रात्यक्षिक व भाषा विषयाच्या तोंडी परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत तसेच स्विकारण्याबाबत.  06-04-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२० श्रेणीसुधार परीक्षेची गुणपत्रिका मिळण्यासाठी विकल्प सादर करण्यास देण्यात येणाऱ्या मुदतवाढीबाबत.  06-04-2021

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मे २०२१ तोंडी परीक्षेचे साहित्य वितरणाबाबतच्या सूचना  06-04-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ. १२ वी ) एप्रिल -मे २०२१ परीक्षाकरीता लागणारे आवश्यक साहित्य (उत्तरपत्रिका, पुरवणी , आलेख, नकाशा, हॉलोक्राफ्ट इत्यादी ) स्वीकारणे बाबत  06-04-2021

  उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी ) एप्रिल - मे २०२१ परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा प्रवेश पत्राबाबत.  01-04-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा एप्रिल -मे २०२१ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या, नकाशा, हॉलोक्राफ्ट, स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करणेबाबत  01-04-2021

  इयत्ता ११ वी व १२ वीचे मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गुण विभागणी, प्रात्यक्षिक / तोंडी / तत्सम गुणदान योजनेच्या संदर्भात विषय शिक्षकांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाबाबत.  31-03-2021

  इ.१२ वी आरोग्य व शारीरिक शिक्षण, चित्रकला, संकल्पचित्र व रंगकाम, चित्रात्मक संकल्प, कलेचा इतिहास व रसग्रहण, भारतीय संगीताचा इतिहास व विकास, कंठसुगम संगीत, कंठशास्त्रीय संगीत, वाद्यसंगीत, तालवाद्य शास्त्र या १० विषयांच्या मूल्यमापन आराखडा, घटकनिहाय गुण विभागणी अंतर्गत मूल्यमापन योजनेबाबत.  26-03-2021

  इ. १२ वी सन २०२०-२१ साठी अभ्यासक्रमाचा मूल्यमापन आराखडा व तद्नुषंगिक बाबींसंदर्भात उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबाबत.  26-03-2021

  सन २०१७-१८, २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० मधील टंचाईग्रस्त / दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाईन माहिती देणेसाठी मुदतवाढ.  26-03-2021

  इ.११ वी व १२ वीचे मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गुण विभागणी, प्रात्यक्षिक / तोंडी/ तत्सम गुणदान योजनेच्या संदर्भात विषय शिक्षकांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाबाबत.  26-03-2021

  कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ च्या मुख्याध्यापक / प्राचार्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना.  26-03-2021

  नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेस ATKT ने बसून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी इ.१२ वीची ऑनलाईन आवेदनपत्र भरल्याबाबत  22-03-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ सुधारित अंतिम वेळापत्रक व परीक्षार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना इत्यादी बाबत.  22-03-2021

  मुदतबाह्य देयका बाबत  19-03-2021

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा एप्रिल -मे २०२१ परीक्षेकरीता प्रविष्ठ होणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सवलती मिळणेकरीता प्रस्ताव सादर करणे बाबत.  18-03-2021

  एप्रिल-मे २०२१ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षांबाबत.  18-03-2021

  इ.१० वी व इ. १२ वी परीक्षा कामकाजाकरिता नवीन वितरण केंद्रांच्या नियुक्ती बाबत.  18-03-2021

  एप्रिल-मे २०२१ च्या इ.१२ वी प्रात्यक्षिक, श्रेणी व भाषा विषयांच्या तोंडी परीक्षेच्या वेळापत्रक बाबत  16-03-2021

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) परीक्षा एप्रिल / मे २०२१ च्या वेळापत्रक बाबत  16-03-2021

  सन २०१७-१८, २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० मधील टंचाईग्रस्त / दुष्काळग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे बाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ऑनलाईन माहिती देणेसाठी मुदत वाढ.  16-03-2021

  एप्रिल-मे २०२१ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेस नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत  08-03-2021

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ( फॉर्म नं.१७ ) दयावयाच्या सुधारीत प्रमाणपत्र बाबत.  05-03-2021

  विशेष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांना लेखनिक / वाचक उपलब्धतेबाबत.  03-03-2021

  इयत्ता ९ वी व १० वी आणि इयत्ता ११ वी व १२ वी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत.  02-03-2021

  सन २०१७-१८ व २०१८-१९ मधील राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्कची प्रतिपूर्ती करणे बाबत.  01-03-2021

  सन २०१९-२० 'क्यार' आणि ' 'महा' चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसाने बाधित ३४ जिल्ह्यातील ३४९ तालुक्यातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्कची प्रतिपूर्ती करणे बाबत.  01-03-2021

  एप्रिल - मे २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत ( इ. १० वी ) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या व एन. सी.सी. व स्काऊट गाईड विध्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचे प्रस्ताव विभागीय मंडळास पाठीवणे बाबत  26-02-2021

  एप्रिल -मे २०२१ माध्यमिक शालांत ( इ . १० वी ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या व जिल्हास्तर, राज्य, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहभागी झालेल्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचे प्रस्ताव विभागीय मंडळास पाठीवणे बाबत.  26-02-2021

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत तसेच ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer of Credit घेणारे विद्यार्थी) विद्यार्थ्यांची अतिविलंब /विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखाबाबत  25-02-2021

  सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या (Private Candidate) प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नाव नोंदणी (Enrolment Certificate) प्रमाणपत्राबाबत व सदर विद्यार्थ्याची परीक्षेची आवेदनपत्रे नियमित व विलंब शुल्काने ऑनलाईन सादर करण्याच्या तारखांबाबत  22-02-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) परीक्षा एप्रिल-मे २०२१ नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय व श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत प्रविष्ट होणाऱ्या तसेच ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer of Credit घेणारे विद्यार्थी) विद्यार्थ्यांची अतिविलंब /विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत.  18-02-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी) एप्रिल -मे २०२१ च्या लेखी परीक्षेसाठी परीक्षक /नियामक नियुक्ती करणेसाठी तसेच प्रात्याक्षिक परीक्षेसाठी अंतर्गत व बहिस्थ परीक्षकांच्या नियुक्ती करणेसाठी शिक्षकांची माहिती पाठिवणेबाबत  15-02-2021

  सन २०२१ मधील माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणे बाबत.  12-02-2021

  इ.९ वी व १० वीच्या परीक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या अभ्यासक्रमाची विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजनेबाबत.  11-02-2021

  सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या दिव्यांग (अपंग ) विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव पाठीवणे बाबत.  08-02-2021

  योग्यता प्रमाणपत्र अर्ज स्वीकारण्याच्या तारखांस मुदतवाढी बाबत.  08-02-2021

  इ. १० वी सन २०२१ परीक्षा दिव्यांग ( अपंग ) विद्यार्थी सवलतीसाठी आवश्यक असणारे फॉर्म.  08-02-2021

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाबाबत  05-02-2021

  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वीसाठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेस मुदतवाढ देणे बाबत.  05-02-2021

  सन २०२१ च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्ज नियमित, विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्वीकारण्याबाबत.  02-02-2021

  सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नाव नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत व सदर विद्यार्थ्यांची परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करण्याच्या तारखांबाबत.  25-01-2021

  सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांच्या मुदतवाढीबाबत प्रकटन .  25-01-2021

  इयत्ता ११ वी व इयत्ता १२ वी सुधारित विषय योजना काही विषयांसाठी सवलत देणेबाबत.  20-01-2021

  सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेची नियमित विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने नियमित शुल्कासह भरावयाच्या तारखांच्या मुदतवाढीबाबत.  19-01-2021

  सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्य20210111_181002मिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेची नियमित विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांच्या मुदतवाढीबाबत  11-01-2021

  शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविलेल्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या तारखांबाबत व कार्यपद्धती कळविण्याबाबत  08-01-2021

  सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता राज्यातील माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा आयोजित केल्याबाबत  07-01-2021

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) सन २०२१ च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.  05-01-2021

  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व ८ वीसाठी नव्याने प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेस मुदत वाढ देणेबाबत.  05-01-2021

  सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेची नियमित विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने नियमित शुल्कासह भरावयाच्या तारखांच्या मुदतवाढीबाबत.  04-01-2021

  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा नोव्हेंबर - डिसेंबर २०२० मूळ गुणपत्रक तसेच फेब्रु -मार्च २०२० परीक्षेस प्रविष्ठ होवून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्र वितरणाबाबत  31-12-2020

  नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायांकितप्रत, पुनर्मुल्याकंन संदर्भात महत्वाच्या सूचना  24-12-2020

  परीक्षा केंद्रावरील शिल्लक स्टेशनरी व परिरक्षक केंद्रावरील गोपनीय साहित्याच्या पेट्या संकलन बाबत  23-12-2020

  नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायांकितप्रत, पुनर्मुल्याकंन संदर्भात महत्वाच्या सूचना  22-12-2020

  सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १0 वी ) परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांच्या आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाच्या तारखाबाबत  22-12-2020

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ.१० वी ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी ) परीक्षा सण २०२१ साठीच्या परीक्षा केंद्र प्रस्तावा बाबत  18-12-2020

  सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी ) परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाच्या तारखाबाबत  14-12-2020

  सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता राज्यातील माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंधस्पर्धा आयोजित केल्याबाबत  14-12-2020

  माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्रोफाईल भरणेबाबत  10-12-2020

  इ.१२वी इंग्रजी भाषा विषयाच्या तोंडी परीक्षेच्या गुणदान नोंदणी तक्त्याबाबत  08-12-2020

  नोदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण वर्गणी जमा करणे बाबत.  07-12-2020

  उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१0 वी) २०२१ च्या परीक्षेसाठी खाजगीरीत्या प्रविष्ट्य होणारया विद्यार्थ्याच्या online नाव नोदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देणेबाबत.  30-11-2020

  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इ. ५ वी व इ.८ वी साठी नव्याने प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नाव नोदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रिये बाबत  27-11-2020

  श्रेणी तक्ता ( GRADE LIST ) बाबत  17-11-2020

  नोव्हें./डिसें. २०२० च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्रांबाबत  12-11-2020

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ१२ वी) २०२१ परीक्षेस खाजगीरीत्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नोदणी अर्जाबाबतच्या ऑनलाईन सभेला उपस्थित राहणे बाबत  11-11-2020

  माध्यमिक (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षा नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० शास्त्र प्रात्यक्षिक / तोंडी / श्रेणी परीक्षेचे साहित्य वितरणबाबत .  10-11-2020

  नोव्हेंबर- डिसेंबर २०२० च्या उच्चमाध्यमिक (इ.१२ वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोहोच पुरवठा करण्याबाबत.  09-11-2020

  नोव्हेंबर- डिसेंबर २०२० च्या माध्यमिक शालांत (इ.१० वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोहोच पुरवठा करण्याबाबत.  09-11-2020

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी )परीक्षेस खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांच्या ऑनलाईन नावनोदणी अर्जाबाबत  05-11-2020

  इ. १० वी खाजगी विदयार्थी संपर्क केंद्राची यादी मार्च २०२१  04-11-2020

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ.१० वी ) पुरवणी परीक्षा नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० च्या वेळापत्रक बाबत  04-11-2020

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ.१० वी ) पुरवणी परीक्षा नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे गुणतक्ते भरणेबाबतच्या व साहित्य वितरणाबाबतच्या सूचना  04-11-2020

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा नोव्हेंबर - डिसेंबर २०२० शास्त्र, तांत्रिक , व्यावसायिक व किमान कौशल्यावर आधारित विषयांच्या प्रात्यक्षिक /तोंडी परीक्षेबाबत  03-11-2020

  माध्यमिक शालांत व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  02-11-2020

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) २०२१ परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जाबाबत.  02-11-2020

  इ.१२ वीच्या पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या पाठ्यपुस्तक, मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गूणविभागणी, प्रात्यक्षिक / तोंडी / तत्सम गूणदान योजनेच्या संदर्भात विषय शिक्षकांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाबाबत..  01-10-2020

  परिरक्षक केंद्रावरील शिल्लक स्टेशनरीबाबत  01-10-2020

  इ.१२वीच्या भाषेत्तर (इतिहास, भूशास्त्र, राज्यशास्त्र, बालविकास, वस्त्रशास्त्र, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, पुस्तपालन, व लेखाकर्म, व्यापार संघटन, चिटणीसांच्या कार्यपद्धती, सहकार, कृषिविज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान- विज्ञान, कला व वाणिज्य, शिक्षणशास्त्र, पर्यावरणव जलसुरक्षा) या विषयांचे सुधारित मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गुणविभागणी व अंतर्गत मूल्यमापन योजना इत्यादींबाबत  21-09-2020

  इ.१२वीच्या PCMB विषयगट (भौतकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र व गणित आणि संख्याशास्त्र ) या विषयांचे सुधारित मूल्यमापन आराखडे, घटकनिहाय गुणविभागणी व अंतर्गत मूल्यमापन योजना इत्यादींबाबत  21-09-2020

  माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे सन २०२०-२१ साठी वार्षिक नोंदणी शुल्काबाबत  15-09-2020

  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून शिक्षण संक्रमण अंक शुल्काबाबत  25-08-2020

  महाराष्ट्र राज्याबाहेरील अन्य मंडळाकडून किंवा परदेशातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश देताना योग्यता प्रमाणपत्र मिळविणेसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत  21-08-2020

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा मार्च २०२० - गुणपत्रक व अभिलेख वितरणाबाबत  12-08-2020

  माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्रोफाइल भरणेबाबत  11-08-2020

  माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे सन २०२०-२१ वार्षिक नोंदणी शुल्काबाबत  07-08-2020

  श्रेणीसुधार योजना विकल्प फॉर्म  04-08-2020

  इ.१0 वी - गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रत, पुनर्मूल्यांकन करणेबाबत अर्ज करावयाची मुदत व ऑनलाईन प्रक्रिया  29-07-2020

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०२० गुणपत्रक वितरणाबाबत  29-07-2020

  इ.१०वी व इ.१२वी सन २०२०-२१ साठी वार्षिक नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण वार्षिक वर्गणी बाबतचे परिपत्रक  28-07-2020

  फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) परीक्षेपासून स्थलांतर प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया सुरु झाल्याबाबत..  17-07-2020

  इ.१२वी - गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रत, पुनर्मूल्यांकन करणेबाबत अर्ज करावयाची मुदत व ऑनलाईन प्रक्रिया  17-07-2020

  फेब्रुवारी-मार्च २०२० मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेचा निकाल व विविध तपशील जाहीर कारणेबाबतचे प्रकटन  16-07-2020

  इ.१०वी, इ.१२वी व्यवसाय शिक्षण NSQF अंतर्गत विषयांच्या सुधारित अभ्यासक्रम, विषय योजना व मूल्यमापन योजना व प्रात्यक्षिक / तोंडी मूल्यमापन योजनेबाबत  11-07-2020

  ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा होणाऱ्या विषयांसाठी उत्तरपत्रिका छायाप्रती व पुनर्मूल्यांकन कार्यपद्धतीबाबत  29-06-2020

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस सन २०१९-२० प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या वाढीव गुणांसाठीचे प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत  18-06-2020

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु.-मार्च २०२० च्या आऊट ऑफ टर्नने घेतलेल्या तोंडी/प्रात्यक्षिक परीक्षेचे साहित्य जमा कारणेबाबाबत  03-06-2020

  इ.१० वी व इ.१२ वी परीक्षेसाठी सन २०१९-२० मध्ये प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुणांसाठी प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत..  07-04-2020

  फेब्रुवारी - मार्च २०२० माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका शिक्षकांना घरी तपासणीसाठी देणेबाबत ....  03-04-2020

  फेब /मार्च २०२० माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र १० वी व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र १२ वी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका शिक्षकांच्या घरी तपासणीसाठी देणेबाबत.......Page 1  24-03-2020

  फेब /मार्च २०२० माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र १० वी व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र १२ वी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका शिक्षकांच्या घरी तपासणीसाठी देणेबाबत.......Page 2  24-03-2020

  १० व १२ वी फेब /मार्च २०२० परीक्षेच्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिका नियमन करुन नियमकांनी कार्यालयात सादर करावयाचे वेळापत्रक  23-03-2020

  राज्यात कोरोना वाइरॉसच्या प्राधुरभावामुळे माध्यमिक शाळांना प्रमाणपत्र १० मार्च २०२० च्या दिव्यांग विद्यार्थीच्या कार्यशिक्षण आऊट ऑफ टर्न च्या सर्व परीक्षा स्थगिती बाबत  23-03-2020

  राज्यात कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी)परीक्षेचा दिनांक २३/०३/२०२० सामाजिक शास्त्रे पेपर-२ ( भूगोल ) विषयाची परीक्षा व त्यापुढील मंडळाच्या अन्य सर्व परीक्षा स्थगित केल्याबाबत  21-03-2020

  मंडळामध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू केले बाबत  14-03-2020

  माहिती तंत्रज्ञान (I.T. ) या विषयाच्या ऑनलाईन परीक्षेचे गोपनीय साहित्य घेणेसाठी I.T. शिक्षक पाठिवणे बाबत  29-02-2020

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी -मार्च २०२० च्या उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्कारा बाबत  18-02-2020

  माध्यमिक (इ.१0 वी ) परीक्षा फेब्रुवारी - मार्च २०२० प्रात्यक्षिक परीक्षा मानधन देयके तसेच बहिस्थ परीक्षकांची मानधन देयका बरोबर बँक खात्याची माहिती स्वतंत्रपणे सादर करणे बाबत  17-02-2020

  मार्च २०२० च्या माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करण्याबाबत.  17-02-2020

  मार्च 2020 माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ग्रेड लिस्ट भरण्याबाबत सूचना.  17-02-2020

  मार्च २०२० च्या माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करण्याबाबत.  13-02-2020

  उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी ) परीक्षा फेब्रुवारी - मार्च २०२० प्रात्यक्षिक परीक्षा देयके तसेच बहिस्थ परीक्षकांची मानधन देयका बरोबर बँक खात्याची माहिती स्वतंत्रपणे सादर करणे बाबत.  11-02-2020

  फेब्रुवारी -मार्च २०२० च्या परीक्षेमध्ये उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा कालावधीत राज्य मंडळ स्थरावर समुपदेशक नियुक्तीबाबत.  11-02-2020

  फेब्रुवारी -मार्च २०२० च्या परीक्षेमध्ये उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा कालावधीत समुपदेशक नियुक्ती बाबत प्रकटन  11-02-2020

  प्रवेशपत्रिकेतील /शाळा यादीतील चुकीच्या दुरुस्तीसाठी कळविण्याचे प्रपत्र  03-02-2020

  फेब्रुवारी -मार्च २०२० च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करण्याबाबत.  03-02-2020

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी -मार्च २०२० तोंडी परीक्षेचे साहित्य वितरणाबाबत  03-02-2020

  मार्च २०२० च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ १० वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्र बाबत  03-02-2020

  कलमापन चाचणी व अभिक्षमता चाचणी मुदतवाढीबाबत  27-01-2020

  मार्च २०२० मध्ये माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी (इ.१० वी) प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककलेचे सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.  21-01-2020

  उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी )फेब्रुवारी -मार्च २०२० परीक्षा प्रवेशपत्रां बाबत(HALL TICKET)  27-01-2020

  माहिती तंत्रज्ञान या विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत  20-01-2020

  उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) फेब्रुवारी - मार्च २०२० परीक्षा प्रवेशपत्राबाबत ( HALL TICKET)  17-01-2020

  मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विदार्थ्यांची हजेरीतील तफावत क्षमापीत करणे, इत्यादी खेळाडू विदयार्थी व दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव पाठिवणे बाबत.  17-01-2020

  केंद्रसंचालक स्वीकृतीपत्र (इ.१०वी / इ.१२वी)  16-01-2020

  प्रात्यक्षिक व भाषा विषयांच्या तोंडी परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत तसेच स्विकारण्याबाबत  15-01-2020

  शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळवलेल्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याकरिता निवड करण्यात आलेल्या संस्थांना मान्यता देण्याबाबत  07-01-2019

  इ.१०वी विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग २ विषयाच्या पाठ्यपुस्तकामधील आशयासंदर्भात असलेल्या दुरुस्त्यांबाबत  07-01-2019

  माध्यमिक व उच्चं माध्यमिक प्र.परीक्षा मार्च २०२० आवेदनपत्रातील अनु,क्र.१० मधील MINORITY RELIGION समोर ज्यु धर्माचे नाव समाविष्ट करणेबाबत  30-12-2019

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) मार्च २०२० नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत व खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब /अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  23-12-2019

  इ. १० वी मार्च २०२० परीक्षेकरिता शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुणा बाबतचे प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत.pdf" class="b1">इ.१० वी मार्च २०२० परीक्षेकरिता आवश्यक असणारे दिव्यांग विद्यार्थांचे फॉर्म  21-12-2019

  इ.१०वी कालमापन व अभिक्षमता चाचणी २०१९-२० च्या आयोजनाबाबत  21-12-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रु-मार्च २०२० नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत व खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब /अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  19-12-2019

  फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्विकारण्याबाबत  16-12-2019

  इ.१० वी मार्च २०२० परीक्षेकरिता आवश्यक असणारे दिव्यांग विद्यार्थांचे फॉर्म  12-12-2019

  इ.१०वी मार्च २०२० परीक्षा आवेदन पत्र रद्द करणे व हजेरी क्षमापित करणे इत्यादींचे नमुना फॉर्म  12-12-2019

  मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदन पत्र रद्द करणे, खेळाडू विद्यार्थी व दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास सादर करणे बाबत  10-12-2019

  दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेले फॉर्म  07-12-2019

  केंद्रसंचालक स्वीकृतीपत्र फॉर्म  04-12-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./मार्च २०२० परीक्षेस आवेदनपत्रे सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती स्वीकृती तसेच जुलै -ऑगस्ट २०१९ मूळ प्रमाणपत्रे वितरणाबाबत  29-11-2019

  समग्र शिक्षा अभियान (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ) अंतर्गत शासकीय व स्थानिक स्वराज संस्थांच्या माध्यमिक शाळातील विध्यार्त्याकरिता वेवसाय शिक्षण योजना राबविण्याकरिता विषयाचे विकल्प देणेबाबत  29-11-2019

  इ. ११ वी व १२ वी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजना .....  29-11-2019

  मार्च -२०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी )ची प्रमाणपत्रे (CERTIFICATES)वाटपाच्या तारखेबाबत.  21-11-2019

  मार्च -२०२० मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी )आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणे बाबत  21-11-2019

  मार्च -२०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी )ची प्रमाणपत्रे (CERTIFICATES)वाटपाच्या तारखेबाबत.  19-11-2019

  फेबुवारी -मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत  19-11-2019

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी )परीक्षा मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शिबीरा बाबत  19-11-2019

  माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाइल भरण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.  19-11-2019

  फेबुवारी -मार्च २०२० च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) रीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होण्याऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नाव नोंदणी अर्ज विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्वीकारणेबाबत  19-11-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ१२ वी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी)फेब्रुवारी -मार्च २०२० परीक्षेच्या वेळापत्रकाच्या प्रकटन बाबत  18-11-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु -मार्च २०१९ मूळ प्रमाणपत्र वितरणाबाबत.  14-11-2019

  इ.९ वी ते इ.१२ वीच्या पुर्नपरीक्षार्ती विद्यार्थ्यांच्या लेखी /तोंडी /प्रात्यक्षिक /अंतर्गत मूल्यमापनाच्या परीक्षेबाबत  14-11-2019

  सण २०१९-२० या वार्षिकरिता राज्यातील माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा आयोजित करणेबाबत  13-11-2019

  मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करण्याच्या मुदत वाढीच्या तारखा बाबत  06-11-2019

  मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या (Private Candidate) प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नाव नोंदणी (Enrolment Certificate) प्रमाणपत्राबाबत व सदर विद्यार्थ्यांची परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करण्याच्या तारखांबाबत.  04-11-2019

  फेब्रु - मार्च २०२० च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्यासाठी शिक्षक माहिती पाठिवणे बाबत.  04-11-2019

  मंडळ प्रकाशन शिक्षण संक्रमण मासिकासाठी स्वतंत्र वेबसाईट व अँड्रॉइड अँप सुरु केल्याबाबत  31-10-2019

  माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाइल भरण्यास मुदतवाढ बाबत  31-10-2019

  राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतंर्गत उच्च माध्यमिक स्तरावरील नुसार व्यवसाय शिक्षण योजनेंतर्गत नव्याने व्यवसाय विषय सुरु करणे बाबत.  24-10-2019

  फेब्रुवारी / मार्च -२०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नाव नोंदणी प्रमाणपत्र बाबत व सदर विद्यार्थ्यांची परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करण्याच्या तारखांबाबत.  24-10-2019

  फेब्रु - मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी )प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत  24-10-2019

  सन २०१९-२० या वर्षा करिता राज्यातील माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा आयोजित करणेबाबत.  23-10-2019

  मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत  15-10-2019

  माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाइल भरण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत  15-10-2019

  माध्यमिक स्तरावरील इ.९ वी व इ. १० वी च्या अंध व स्वमग्न दिव्यांग विद्यार्थ्यांना भाषा विषयामध्ये सवलत देण्याबाबत.  01-10-2019

  फेब्रु./मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (इ.१२वी) प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाच्या तारखांबाबत  01-10-2019

  इ.१० वी व इ. १२ वी फेब्रु / मार्च आणि इ.१२ वी जुलै २०१९ प्रात्यक्षिक परीक्षा धनादेश वाटपाबाबत.  27-09-2019

  सकाळ वृत्तपत्रातील चुकीच्या बातमीबाबत परिपत्रक  25-09-2019

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.  17-09-2019

  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व ८ वी साठी नव्याने प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याबाबत.  17-08-2019

  जुलै २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र परीक्षेच्या मूळ गुणपत्रिकांच्या वाटपाबाबत  09-09-2019

  मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व ८ वीच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याबाबत.  01-09-2019

  इ.१० वी व इ.१२ वी सन २०१९-२० साठीचे वार्षिक नोंदणी शुल्क वर्गणी बाबत  01-09-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी.) परीक्षा जुलै -ऑगस्ट २०१९ मूळ गुणपत्रक वितरणाबाबत  31-08-2019

  गांधी जयंती निबंध स्पर्धा २०१९ बाबत  31-08-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी ) फेब्रु./मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देणेबाबत  30-08-2019

  माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै/ऑगस्ट २०१९ परीक्षेच्या निकालानंतरच्या छायांकित प्रती, गुणपडताळणी व पुनर्मूल्यांकन संदर्भात महत्वाच्या सूचना  30-08-2019

  जुलै २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त (इ. १० वी) प्रमाणपत्र परीक्षेचे निकाल जाहीर करणे बाबत प्रकटन  29-08-2019

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) फेब्रु./मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या  29-08-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र जुलै / ऑगस्ट -२०१९ परीक्षेचे गुणपडताळणी अर्ज स्विकारून मंडळ कार्यालयात चलन नोंदवून जमा करणे बाबत.  26-08-2019

  इयत्ता ९ वी व इ. 10 वी च्या विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजनाबाबत.  22-08-2019

  जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेचा निकाल जाहीर करणे बाबत.  22-08-2019

  माध्यमिक(१० वी ) व उच्च माध्यमिक(१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षेच्या केंद्राच्या निकषाबाबत  14-08-2019

  Subject: महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व ८ वीसाठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेबाबत.  09-08-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०१९ आऊट ऑफ टर्नबाबत  07-08-2019

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै - ऑगस्ट २०१९ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासणीबाबत  07-08-2019

  Short film competition and festival, 2019 on the theme 'Air Pollution'  03-08-2019

  उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (१२वी) परीक्षा खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी या वर्षांपासून ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जाबाबत  24-07-2019

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (१०वी) परीक्षा खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी या वर्षांपासून ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जाबाबत  23-07-2019
  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी ) च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जाबाबत  22-07-2019

  उच्च माध्यमिक(मार्च २०२०) खाजगी विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन फॉर्म भरावाच्या तारखांबाबत  20-07-2019

  इ.१०वी खाजगी विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन फॉर्म भरावयाचा तारखांबाबत  20-07-2019

  सक्षम राष्ट्रीय प्रतियोगिता - २०१९  19-07-2019

  डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट प्रतियोगिता -२०१९ बाबत परिपत्रक  2019-07-17

  महाराष्ट्र राज्याबाहेरील अन्य मंडळाकडून किंवा परदेशातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश देताना योग्यता प्रमाणपत्र मिळविणेसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत  2019-07-11

  जुलै/ऑगस्ट २०१९ च्या माध्यमिक शाळांत (इ.१०वी) व उच्च माध्यमिक (इ.१२वी) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करण्याबाबत  2019-07-10

  जुलै २०१९ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विदयार्थ्यांचे श्रेणीतक्ते बाबत  2019-07-08

  जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीकक्षेच्या (इ.१०वी) वेळापत्रकाबाबत  2019-07-03

  माध्यमिक शालान्त प्र. परीक्षा जुलै २०१९ तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे साहित्य वितरण व सूचना  2019-07-03

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९ शास्त्र व गणित (४०) विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा बाबत  2019-07-01

  कौशल्य सेतू अभियान मधील व्यवसाय अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणे बाबत.  2019-06-28

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) जुलै - ऑगस्ट २०१९ विद्यार्थ्यांच्या अतिविलंब /विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारावयाच्या तारखांबाबत  2019-06-28

  Implemention of INSPIRE Award-MANAK scheme 2019-20 regarding  2019-06-25

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) जुलै - ऑगस्ट २०१९ विद्यार्थ्यांच्या अतिविलंब /विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारावयाच्या तारखांबाबत  2019-06-25

  उच्च माध्यमिक प्र. परीक्षा जुलै २०१९ शास्त्र व गणित (४०) विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा बाबत  2019-06-25

  इ.१०वी व इ.१२वी जुलै-ऑगस्ट २०१९ परीक्षा शुल्क बँक ऑफ इंडिया मध्ये जमा करून घेण्यासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत  2019-06-20

  जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (१२वी ) प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे सादर करणेसाठी मुदतवाढीबाबत  2019-06-20

  कौशल्य सेतू अभियानमधील व्यवसाय अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणेबाबत  2019-06-19

  मार्च २०१९ मध्ये आयोजित माध्यमिक शाळांत पप्रमाणपत्र परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत  2019-06-19

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१९ च्या परीक्षेनंतर जुन्या अभ्यासक्रमाच्या विषयामध्ये सूट न मिळालेल्या / उत्तीर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांबाबत  2019-06-15

  खाजगी विद्यार्थी इ.१०वी / इ.१२वी मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थास शाळा / कॉलेज च्या प्रमुखांनी शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र  2019-06-15

  जुलै - ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत  2019-06-13

  श्रेणी सुधार विकल्प फॉर्म  2019-06-13

  माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१९ परीक्षेच्या निकालानंतरच्या छायांकित प्रती व गुंपडताळणी संदर्भात महत्वाच्या सूचना  2019-06-08

  इ.१० वी व इ.१२वी नोंदणी शुल्काकरिता ऍडव्हॉईस नोट  2019-06-08

  मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त (१०वी ) परीक्षेचा निकाल जाहीर कारणेबाबतचे प्रकटन  2019-06-07

  फेब्रु - मार्च २०१९९ मध्ये झालेल्या उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी )प्रमाणपत्र परिक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत  2019-06-06

  इ.११ वी / इ. १२ वी पाठ्यपुस्तकाबाबत.  2019-06-03

  जुलै-ऑगस्ट 2019 मध्ये घेण्यात येणार्‍या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखाबाबत.  2019-05-31

  श्रेणी/गुणसुधार योजनेनुसार परीक्षेस प्रविष्ठ होण्यासाठी अटी व शर्ती  2019-05-31

  उच्च माध्य.प्र.परीक्षा मार्च २०१९ परीक्षेच्या निकालानंतरच्या छायांकित प्रती व गुणपडताळणी संदर्भात महत्वाच्या सूचना  2019-05-30

  कौशल्य सेतू मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबत निवेदन  2019-05-25

  "कौशल्य सेतू" मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबत  2019-05-09

  परीरक्षक केंद्रावरील शिल्लक स्टेशनरी बाबत  2019-04-24

  इ.१० वी मार्च २०१९ परीक्षेच्या कल -अभिक्षमता चाचणी अहवाल वाटपाबाबत.  2019-03-13

  दिव्यांग विद्यार्थांच्या उत्तरपत्रिका तपासणी व सवलतीबाबत  2019-03-13

  इ. १२ वी फेब्रु./मार्च २०१९ परीक्षेच्या नियामक सभेबाबत  2019-02-27

  माहिती तंत्रज्ञान (I. T. )या विषयाच्या ऑनलाईन परीक्षेचे गोपनीय साहित्य घेणेसाठी I.T. शिक्षक पाठीवणे बाबत  2019-02-26

  इ.१२ वी परीक्षा फेब्रु./मार्च २०१९ च्या उत्तरपत्रिका तपासनीस व नियमन करण्यावर टाकलेल्या बहिष्काराबाबत  2019-02-24

  मुक्त विद्यालय प्रवेश मुदत्वाधीबाबत  2019-02-19

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१९ ( नविन अभ्यासक्रम ) OMR ग्रेड लिस्टच्या पृष्ठावरील दुरुस्ती बाबत  2019-02-16

  फेब्रुवारी - मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालांत ( इ. १० वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका , पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करण्याबाबत  2019-02-14

  फेब्रुवारी-मार्च २०१९ परीक्षेमध्ये उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा कालावधीत राज्य मंडळ स्तरावरील समुपदेशक नियुक्तीबाबतचे प्रकटन  2019-02-14

  इयत्ता १२ वी माहिती तंत्रज्ञान (वाणिज्य शाखा) आणि व्यापार संघटन व व्यवस्थापन पाठ्यपुस्तकातील त्रुटीच्या दुरुस्तीबाबत.  2019-02-12

  फेब्रु./मार्च २०१९ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ १२ वी) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्रफ्ट स्टीकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तापोच पुरवठा करण्याबाबत  2019-02-12

  श्रेणीतक्ते व OMR शीट भरावयाच्या सूचना बाबत परिपत्रक  2019-02-12

  माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१९ तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे गुणतक्ते भरनेबाबत व साहित्य वितरणाबाबतच्या सूचना  2019-02-11

  केंद्र संचालक स्विकृतीपत्र  2019-02-06

  उच्च माध्यमिक प्र.परीक्षा मार्च २०१९ परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थांना तसेच एन सी सी , स्काउट गाईड मधील विद्यार्थंना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतची सुधारित कार्यपद्धती बाबत  2019-02-05

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०१९ तोंडी परीक्षेचे साहित्य वितरणा बाबत सूचना  2019-02-04

  मुक्त विद्यालय मंडळासाठी इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वीसाठी ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याबाबत.  2019-02-04

  तंत्र विषय ८१,९१,९२,९३ या विषयाच्या प्रात्याक्षिक परीक्षेच्या कच्चा मालाच्या ( RAW MATERIAL CHARGES) शुल्क मानधन इत्यादी बाबत  2019-02-04

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत...  2019-02-04

  मार्च २०१९ इ १० वी परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणारया विद्यार्थांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककलेचे सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत  2019-02-01

  मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेच्या ऑनलाइन प्रवेशपत्रांबाबत  2019-01-30

  राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थांना शाळेत उपस्थितीमध्ये सवलत देण्याबाबत  2019-01-25

  दिव्यांग विद्यार्थांना आरोग्य व शारीरिक शिक्षण व छात्रसेना विषयात सवलत मिळणेबाबत  2019-01-24

  मार्च २०१९ इ १२ वी च्या परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांची हजेरीतील तफावत क्षमापित करणे, आवेदन पत्र रद्द करणे इ. व दिव्यांग विद्यार्थ्याचे प्रस्ताव पाठविणे बाबत  2019-01-24

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षा कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागामार्फत मान्यता देलेल्या पूर्व व्यावसायिक विषयाच्या ( V1,V2,V3, व V3) प्रात्याशिक परीक्षेच्या शुल्क बाबत  2019-01-23

  चित्रकला परीक्षेमध्ये प्राविण्य मिळविणाऱ्या इ.१० वीच्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत  2019-01-19

  प्रात्याषिक व भाषा विषयाच्या तोंडी परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत तसेच स्वीकारण्याबाबत  2019-01-19

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रुवारी-मार्च २०१९ परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन. सी. सी. स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतच्या सुधारित कार्यपद्धती बाबत  2019-01-17

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रुवारी-मार्च २०१९ परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा प्रवेशपत्रांबाबत ( Hall Ticket)  2019-01-17

  मुक्त विद्यालय मंडळाच्या प्राथमिक स्तर (इयत्ता ५ वी) व उच्च प्राथमिक स्तर (इ.८ वी) साठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जाबाबत.  2018-01-16

  माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्र / गुणपत्रक नाव व जन्मतारीख दुरुस्ती बाबत.  2018-01-16

  शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळवणाऱ्या तसेच लोककला प्रकारात सहभागी होणारया विद्यार्थांना इ. १० वी साठी सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत  2018-01-09

  मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र (१० वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणारया विद्यार्थांच्या हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे, खेळाडू विद्यार्थी व दिव्यांग विद्यार्थी प्रस्ताव पाठविनेबाबत  2018-12-28

  कौशल्य सेतू अभियान मधील व्यवसाय अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध देणेबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणेबाबत.  2018-12-28

  उच्च माध्यमिक प्र.परीक्षा फेब्रु./मार्च २०१९ च्या परीक्षेपासून PCMB विषयातील गुणदान पध्दती, प्रश्नपत्रिका, नमुना उत्तरपत्रिका याबाबत सूचना देनेसंदर्भात  2018-12-19

  शासन निर्णय ३ नोव्हेंबर २०१८ - शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणारया विद्यार्थांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याकरिता निवड करण्यात आलेल्या संस्थाना मान्यता देण्याबाबत  2018-12-19

  दिव्यांग विद्यार्थीसाठी आवश्यक असणारे फॉर्म  2018-12-18

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) मार्च २०१९ नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रा सोबत सादर करावयाचे परिशिष्ट अ  2018-12-18

  फेब्रुवारी-मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्वीकारणेस मुदतवाढ देण्याबाबत.  2018-12-16

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) मार्च २०१९ नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  2018-12-14

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षा बहुसंची (A,B,C,D चार संच) प्रश्नपत्रिकेबाबत  2018-12-14

  पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीच्या अभ्यासक्रमात अभियांत्रिकी चित्रकला (Engineering Drawing) या उपविषयाचा NSQF Level - 1 व Level - 2 मध्ये समावेश करणेबाबत.  2018-12-12

  इ. १० वी मार्च २०१९ परीक्षा शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबत व नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थाची यादी काळीवणे बाबत  2018-12-07

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रु-मार्च २०१९ नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  2018-12-07

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (१०वी ) मार्च २०१९ परीक्षक / नियामक व प्रात्यक्षिक परीक्षा अंतर्गत / बहिस्थ परीक्षक नेमणुकीबाबत  2018-12-07

  दिव्याग विद्यार्थीसाठी विविध फॉर्म व इतर परिपत्रक  2018-12-04

  मार्च २०१८ इ १० वी व इ १२वी प्रमाणपत्र परीक्षेची मुळ प्रमाणपत्रे वितरणाबाबत  2018-12-03

  व्यवसाय शिक्षण (NSQF) अंतर्गत सुरु असलेल्या विषय कोड क्रमांक-८७ Tourism & Travels व विषय क्रमांक ८८ - Agriculture या विषयांच्या अभ्यासक्रम व आराखड्यातील बदलाबाबत.  2018-11-30

  मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांमध्ये मुदतवाढ बाबत.  2018-11-26

4   उच्च माध्यमिक स्तरावरील इ.१२ वी संस्कृत या भाषा विषयाची कृतिपत्रिका सन २०१८-२०१९ पासून संस्कृत भाषेतूनच उपलब्ध करून देणेबाबत.  2018-11-22

3   मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या (Private Candidate) प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नाव नोंदणी (Enrollment Certificate) प्रमाणपत्राबाबत व सदर विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करण्याच्या तारखांबाबत  2018-11-22

2   फेब्रु./ मार्च २०१७ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेची मूळ प्रमाणपत्रे वितरणाबाबत  2018-11-22

1   मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांमध्ये मुदतवाढ बाबत.  2018-11-22

  मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ . १० वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत प्रकटन  2018-11-05

  इ १० परीक्षक / नियामक नेमणुकीसाठी शिक्षकांची माहिती पाठविनेबाबत  2018-11-05

  फेब्रु./मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे online सादर करणेसाठी मुदतवाढीसाठी  2018-11-01

  फेब्रुवारी-मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्ज विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्वीकारणे बाबत  2018-10-29

  कौशल्य सेतू मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम यशस्वी पणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देनेबाबत  2018-10-23

  उच्च माध्यमिक ( इ. १२ वी ) स्थरावरील भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र व गणित आणि संख्याशास्त्र ( विज्ञान ) या विषयाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्नपेढी बाबत  2018-10-23

  इयत्ता १ ते १२ वी पर्यंतच्या विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार मूल्यांकनाबाबत व शैक्षणिक सवलती संदर्भात मार्गदर्शन सूचना  2018-10-22

  फेब्रुवारी-मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढी बाबत.  2018-10-22

  दिव्यांग विद्यार्थीसाठी परीक्षा योजना  2018-10-22

  मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ १० वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे online सादर करावयाच्या तारखांबाबत  2018-10-15

  राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत उच्च माध्यमिक स्तरावरील (लेव्हल-३ व लेव्हल-४) व्यवसाय शिक्षण योजनेंतर्गत नव्याने व्यवसाय विषय सुरु करणेबाबत.  2018-10-06

  उच्च माध्यमिक स्तरावरील भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र व गणित आणि संख्याशास्त्र या विषयांच्या बदललेल्या मूल्यमापन योजनेचा आढावा घेणेबाबत.  2018-10-02

  फेब्रु./मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे online पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत  2018-09-29

  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./मार्च २०१८ परीक्षेपासून परीक्षेशी निगडीत घटकांना मंडळाकडून मानाधाना प्रित्यर्थ देण्यात येणाऱ्या धनादेशाबाबत  2018-09-28

  फेब्रु./मार्च २०१९ इ.१०वी व इ.१२ वी प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी आवेदनपत्रे भरण्यासाठी विध्यार्थांची माहिती संकलित करणेबाबत  2018-09-28

  फेबृवारी - मार्च २०१९ च्या परीक्षेस खाजगीरीत्या प्रविष्ठ होणारया विद्यार्थ्याच्या online नावनोंदणी अर्जास मुदतवाढ देण्याबाबत  2018-09-21

  स्व विकास व कालारसास्वाद या नव्याने सुरु झालेल्या श्रेणी विषयाच्या साकेतांक बाबत  2018-09-16

  इ १० वी ची पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या विषययोजना व मूल्यमापन आणि तासिका नियोजन परिपत्रका बाबत  2018-09-12

  जुलै -२०१८ मध्ये घेणेत आलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षेच्या मूळ गुणपत्रिका वाटपाबाबत  2018-09-03

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा जुलै -ऑगस्ट २०१८ मूळ गुण पत्रक वितरणाबाबत  2018-08-31

  माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै- ऑगस्ट २०१८ परीक्षेच्या निकालानंतरच्या छायाकीत प्रती व गुण पडताळणी संदर्भात महत्वाच्या सूचना  2018-08-31

  फेब्रु - मार्च २०१९ च्या परीक्षेस खाजगीरीत्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या ONLINE नावनोंदणी अर्जाबाबत   2018-08-29

  फेब्रुवारी-मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्जास मुदतवाढ देण्याबाबत.   2018-08-27

  'सरल' प्रणाली अंतर्गत विविध पोर्टलवर माहिती भरणे व ती अंतिम करणे बाबत.   2018-08-27

  वितरण केंद्रामार्फत उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र जुलै २०१८ परीक्षेची गुणपडताळणी अर्ज स्वीकारून मंडळ कार्यालयात चलन जमा करणे बाबत   2018-08-27

  उच्च माध्यमिक (१२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकाचे गुंणपडताळणी, छायांप्रत, पुनर्मुल्यांकन याबाबतचे महत्वाची परिपत्रके   2018-08-24

  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या संपर्क केंद्राचे मागणीसाठी अर्जाबाबत   2018-08-14

  इ. १० वी च्या पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या विषय योजना बाबत   2018-08-09

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी कार्यप्रणाली बाबत प्राचार्याच्या संयुक्त सभेबाबत   2018-07-28

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (१० वी ) परीक्षेसाठी आरोग्य व शारीरिक शिक्षण, स्व-विकास व कालारसास्वाद, संरक्षणशात्र/स्काउट - गाईड / नागरी संरक्षण व वाहतूक सुरक्षा/ एन.सी.सी या विषयांच्या मान्यतेबाबत   2018-07-28

  प्रकटन - फेबृ./मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र(इ.१० वी / १२ वी ) परीक्षेसाठी खाजगीरीत्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विध्यार्थांच्या नाव नोंदणी अर्जाबाबत   2018-07-24

  माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेश खाजगीरीत्या प्रविष्ठ होणारया विद्यार्थ्याच्या ONLINE नावनोंदणी अर्जाबाबत परिपत्रक   2018-07-21

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेश खाजगीरीत्या प्रविष्ठ होणारया विद्यार्थ्याच्या ONLINE नावनोंदणी अर्जाबाबत परिपत्रक    2018-07-21

  इ.१० वी प्रमाणपत्र जुलै - ऑगस्ट २०१८ परीक्षा प्रत्यशिक व तोंडी परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत   2018-07-10

  इ. १० वी व इ . १२ वी प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै - ऑगस्ट २०१८ परीक्षेचे ऑनलाईन प्रवेशपत्रिका वितरणाबाबत   2018-07-09

  जुलै - ऑगस्ट २०१८ इ. १० वी व इ. १२ वी लेखी परीक्षेच्या उत्तर पत्रिका, पुरवण्या होलोक्रोफ्ट स्टीकर व स्टेशनरी साहित्य पुरवठा बाबत   2018-07-07

  श्रेणी तक्ते बाबत   2018-07-07

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१८ च्या प्रात्यक्षिक / तोंडी परीक्षा साहित्य वितरणाबाबत   2018-07-05

  जुलै- ऑगस्ट २०१८ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेच्या वेळापत्रकबाबत   2018-07-05

  माध्यामिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१८ तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे साहित्य वितरण बाबत सूचना   2018-07-05

  उच्च माध्यमिक practical परीक्षेच्या नियोजनाबाबत   2018-07-05

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ. १२ वी ) जुलै - ऑगस्ट २०१८ परीक्षा वेळापत्रक   2018-07-03

  माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै - ऑगस्ट २०१८ परीक्षा वेळापत्रक   2018-07-03

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) जुलै-ऑगस्ट २०१८ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत...   2018-06-30

  जुलै-ऑगस्ट २०१८ - माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्र संदर्भात शाळांनी बँकेत चलनद्वारे विलंब शुल्क भरावयाच्या तारखांच्या मुदतवाढीबाबत.   2018-06-30

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी) जुलै-ऑगस्ट २०१८ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत...   2018-06-28

  इ. १० वी व १२ वी सन २०१८-१९ साठीचे वार्षिक नोदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण वार्षिक वर्गणी बाबतचे परिपत्रक   2018-06-22

  जुलै-ऑगस्ट २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने भरावयाच्या तारखां बाबत   2018-06-19

  शाळा मान्यता वर्धित / कायम मान्यता मिळणेबाबत करावयाच्या अर्जाचा नमुना   2018-06-14

  कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या मान्यतेचे नुतनीकरण / मान्यता वर्धित करण्याच्या अर्जाचा नमुना   2018-06-14

  जुलै- ऑगस्ट मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षेची आवेदन पत्रे ऑनलाईन सादर करण्याच्या तर्खाबाबत   2018-06-14

  मार्च २०१८ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेच्या मुळ गुणपत्रिका तसेच कलचाचणीचा कल अहवाल वितरणाबाबत   2018-06-14

  श्रेणी सुधार योजना   2018-06-14

  माध्यमिक (१0 वी ) प्रमाणपत्र परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकाचे गुंणपडताळणी, छायांप्रत, पुनर्मुल्यांकन याबाबतचे महत्वाची परिपत्रके   2018-06-12

  विकल्प फॉर्म ( Class Improvement )   2018-06-07

  उच्च माध्यमिक(१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै ऑगस्ट २०१८ परीक्षेची online आवेदनपत्रे सादर करण्यासंदर्भात   2018-06-07

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबत प्रकटन   2018-06-07

  फेब्रुवारी - मार्च २०१८ मध्ये झालेल्या उच्च माध्यमिक ( इ. १२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत   2018-06-01

  जुलै-ऑगस्ट २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी)प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत    2018-06-01

  उच्च माध्यमिक (१२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकाचे गुंणपडताळणी, छायांप्रत, पुनर्मुल्यांकन याबाबतचे महत्वाची परिपत्रके    2018-05-30

  फेब्रुवारी - मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक (१२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षेचा निकाल जाहीर करनेबाबत प्रकटन (1)    2018-05-29

  फेब्रुवारी - मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक (१२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षेचा निकाल जाहीर करनेबाबत प्रकटन (2)    2018-05-29

  परिरक्षक केंद्रावरील शिल्लक स्टेशनरी बाबत    2018-05-08

  मंडळाचे साहित्य वितरण करणे व स्विकारणे साठी मंडळाचे अधिकृत वितरण केंद्रांच्या नि नियुक्ती बाबत    2018-04-17


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./मार्च २०१८ च्या उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्काराबाबत    2018-03-28


  दि. १६ ते २२ मार्च या कालावधीत जलजागृती सप्ताह साजरा करणेबाबत ....    2018-03-17


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१८ च्या उत्तरपत्रिका तपासणीस बहिष्काराबाबत    2018-03-07


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( १० वी. ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी. ) परीक्षा फेब्रुवारी - मार्च २०१८ परिरक्षक सुरक्षितबाबत    2018-03-06


  MHTCET, JEE, NEET साठीचे " ऑनलाईन प्रिपरेशन पोर्टल " बाबत    2018-03-03


  वृत्तपत्रातील बातमी बाबत (1)    2018-02-28


  वृत्तपत्रातील बातमी बाबत (2)    2018-02-28


  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./मार्च २०१८ परीक्षा केंद्रावर नियोजित वेळेनंतर आल्याने प्रवेश नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत    2018-02-27


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०१८ च्या उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्काराबाबत    2018-02-23


  फेब्रुवारी - मार्च २०१८ च्या माध्यमिक (इ. १० वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी हस्तपोहोच करण्याबाबत    2018-02-16


  दि. १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मा. पंतप्रधान महोदयाचा विदार्थ्यांशी संवादाबाबत ......    2018-02-14


  फेब्रुवारी - मार्च २०१८ च्या उच्च माध्यमिक ( इ. १२ वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करण्याबाबत    2018-02-13


  उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षण मे / जून २०१८ ऑनलाईन माहिती मागविणेबाबत ( मुदतवाढ )    2018-02-12


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च -२०१८ परीक्षेत नियमित प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कलचाचणी परीक्षा ऑनलाईन (online ) घेणेबाबत    2018-02-11


  राष्ट्रीय व राज्य पातळीवररील क्रीडा स्पर्धेत स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडू विदयार्थ्यांना शाळेत उपस्तितीबाबत सवलतीबाबत (National and state patalivararila Games upastitibabata school vidayarthyanna tournament players who share savalatibabata)    2018-02-10


  व्यवसाय शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर या योजनेअंतर्गत व्यवसाय शिक्षण विषयांची इयत्ता ९ वी व इयत्ता ११ वीच्या वार्षिक परीक्षा शाळास्तरावर घेण्याबाबत    2018-02-09


  व्यवसाय शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर या योजनेअंतर्गत व्यवसाय शिक्षण विषयांची इयत्ता ९ वी व इयत्ता ११ वीच्या वार्षिक परीक्षा शाळास्तरावर घेण्याबाबत    2018-02-09


  फेब्रु. / मार्च २०१८ ,मध्ये घेण्यात येणाऱ्या कलचाचणी बाबत    2018-02-05


  इ. १० वी ग्रेड लिस्ट बाबत ......    2018-02-05


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र मार्च २०१८ परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांच्या प्रवेशपत्रिका (hall Ticket ) प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत ......    2018-02-05


  MHT CET, JEE, NEET साठी प्रश्नपेढी बाबत ......    2018-02-03


  शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतची सुधारित कार्यपद्धतीबाबत व अतिरिक्त गुण देण्याचे प्रस्ताव स्वीकारण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत..    2018-02-01


  appointment as chief conductor for ssc    2018-01-31


  इ. १० वी व १२ वी ची प्रमाणपत्रे संबंधितांना तातडीने उपलब्ध करून देणेबाबत .....    2018-01-31


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु / मार्च २०१८ प्रवेशपत्रिका (hollticket)तपासणीबाबत    2018-01-23


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु / मार्च २०१८ च्या प्रवेशपत्रिका व प्रात्यक्षिक, तोंडी परीक्षा साहित्य वितरणाबाबत    2018-01-23


  उच्च माध्यमिक "माहिती तंत्रज्ञान " विषय शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाबाबत    2018-01-22


  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./ मार्च २०१८ तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे गुणतक्ते भरण्याबाबतच्या व साहित्य वितरणाबाबतच्या सूचना    2018-01-17


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०१८ च्या तोंडी /प्रकल्प /अंतर्गत परीक्षा तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षा तारखांबाबत    2018-01-17


  मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विदयार्थ्यांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे, खेळाडू विदयार्थी व दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव पाठिवणेबाबत ....    2018-01-15


  इ.११ वी व इ.१२ वी स्तरावरील पुनश्च पुनर्रचित मेकॅनिकल टेक्नोलोंजि विषयाच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या (HSC Vocational) अंमलबजावणी बाबत.    2018-01-12


  शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळवणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतची कार्यपद्धती    2018-01-12


  इयत्ता १२ वी खाजगी विदयार्थ्यांचे नाव नोंदणी अर्ज जुलै/ऑगस्ट २०१८ व त्या पुढील पुरवणी परीक्षेस न स्विकारण्याबाबत ....    2018-01-10


  इयत्ता १२ वी खाजगी विदयार्थ्यांचे नाव नोंदणी अर्ज जुलै/ऑगस्ट २०१८ व त्या पुढील पुरवणी परीक्षेस न स्विकारण्याबाबत ....    2018-01-09


  मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे, खेळाडू विदयार्थी व दिव्यांग विदार्थांचे प्रस्ताव पाठिवणेबाबत (1)....    2018-01-08


  मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे, खेळाडू विदयार्थी व दिव्यांग विदार्थांचे प्रस्ताव पाठिवणेबाबत (2).....    2018-01-08


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) मार्च २०१८ साठी खाजगी विद्यार्थ्यांची प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत.    2018-01-08