मुख्य पान         आमच्याबद्दल         सभासद         परिपत्रके          संपर्क
कार्यपद्धती

नमुना अर्ज

नियम व कायदे

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिकनियम २०१५

परिपत्रके
  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी -मार्च २०२० च्या उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्कारा बाबत  18-02-2020

  माध्यमिक (इ.१0 वी ) परीक्षा फेब्रुवारी - मार्च २०२० प्रात्यक्षिक परीक्षा मानधन देयके तसेच बहिस्थ परीक्षकांची मानधन देयका बरोबर बँक खात्याची माहिती स्वतंत्रपणे सादर करणे बाबत  17-02-2020

  मार्च २०२० च्या माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करण्याबाबत.  17-02-2020

  मार्च 2020 माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ग्रेड लिस्ट भरण्याबाबत सूचना.  17-02-2020

  मार्च २०२० च्या माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करण्याबाबत.  13-02-2020

  उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी ) परीक्षा फेब्रुवारी - मार्च २०२० प्रात्यक्षिक परीक्षा देयके तसेच बहिस्थ परीक्षकांची मानधन देयका बरोबर बँक खात्याची माहिती स्वतंत्रपणे सादर करणे बाबत.  11-02-2020

  फेब्रुवारी -मार्च २०२० च्या परीक्षेमध्ये उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा कालावधीत राज्य मंडळ स्थरावर समुपदेशक नियुक्तीबाबत.  11-02-2020

  फेब्रुवारी -मार्च २०२० च्या परीक्षेमध्ये उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा कालावधीत समुपदेशक नियुक्ती बाबत प्रकटन  11-02-2020

  प्रवेशपत्रिकेतील /शाळा यादीतील चुकीच्या दुरुस्तीसाठी कळविण्याचे प्रपत्र  03-02-2020

  फेब्रुवारी -मार्च २०२० च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करण्याबाबत.  03-02-2020

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी -मार्च २०२० तोंडी परीक्षेचे साहित्य वितरणाबाबत  03-02-2020

  मार्च २०२० च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ १० वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्र बाबत  03-02-2020

  कलमापन चाचणी व अभिक्षमता चाचणी मुदतवाढीबाबत  27-01-2020

  मार्च २०२० मध्ये माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी (इ.१० वी) प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककलेचे सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.  21-01-2020

  उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी )फेब्रुवारी -मार्च २०२० परीक्षा प्रवेशपत्रां बाबत(HALL TICKET)  27-01-2020

  माहिती तंत्रज्ञान या विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत  20-01-2020

  उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) फेब्रुवारी - मार्च २०२० परीक्षा प्रवेशपत्राबाबत ( HALL TICKET)  17-01-2020

  मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विदार्थ्यांची हजेरीतील तफावत क्षमापीत करणे, इत्यादी खेळाडू विदयार्थी व दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव पाठिवणे बाबत.  17-01-2020

  केंद्रसंचालक स्वीकृतीपत्र (इ.१०वी / इ.१२वी)  16-01-2020

  प्रात्यक्षिक व भाषा विषयांच्या तोंडी परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत तसेच स्विकारण्याबाबत  15-01-2020

  शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळवलेल्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याकरिता निवड करण्यात आलेल्या संस्थांना मान्यता देण्याबाबत  07-01-2019

  इ.१०वी विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग २ विषयाच्या पाठ्यपुस्तकामधील आशयासंदर्भात असलेल्या दुरुस्त्यांबाबत  07-01-2019

  माध्यमिक व उच्चं माध्यमिक प्र.परीक्षा मार्च २०२० आवेदनपत्रातील अनु,क्र.१० मधील MINORITY RELIGION समोर ज्यु धर्माचे नाव समाविष्ट करणेबाबत  30-12-2019

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) मार्च २०२० नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत व खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब /अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  23-12-2019

  इ. १० वी मार्च २०२० परीक्षेकरिता शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुणा बाबतचे प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत.pdf" class="b1">इ.१० वी मार्च २०२० परीक्षेकरिता आवश्यक असणारे दिव्यांग विद्यार्थांचे फॉर्म  21-12-2019

  इ.१०वी कालमापन व अभिक्षमता चाचणी २०१९-२० च्या आयोजनाबाबत  21-12-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रु-मार्च २०२० नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत व खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब /अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  19-12-2019

  फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्विकारण्याबाबत  16-12-2019

  इ.१० वी मार्च २०२० परीक्षेकरिता आवश्यक असणारे दिव्यांग विद्यार्थांचे फॉर्म  12-12-2019

  इ.१०वी मार्च २०२० परीक्षा आवेदन पत्र रद्द करणे व हजेरी क्षमापित करणे इत्यादींचे नमुना फॉर्म  12-12-2019

  मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदन पत्र रद्द करणे, खेळाडू विद्यार्थी व दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव मंडळ कार्यालयास सादर करणे बाबत  10-12-2019

  दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेले फॉर्म  07-12-2019

  केंद्रसंचालक स्वीकृतीपत्र फॉर्म  04-12-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./मार्च २०२० परीक्षेस आवेदनपत्रे सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती स्वीकृती तसेच जुलै -ऑगस्ट २०१९ मूळ प्रमाणपत्रे वितरणाबाबत  29-11-2019

  समग्र शिक्षा अभियान (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ) अंतर्गत शासकीय व स्थानिक स्वराज संस्थांच्या माध्यमिक शाळातील विध्यार्त्याकरिता वेवसाय शिक्षण योजना राबविण्याकरिता विषयाचे विकल्प देणेबाबत  29-11-2019

  इ. ११ वी व १२ वी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजना .....  29-11-2019

  मार्च -२०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी )ची प्रमाणपत्रे (CERTIFICATES)वाटपाच्या तारखेबाबत.  21-11-2019

  मार्च -२०२० मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी )आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणे बाबत  21-11-2019

  मार्च -२०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी )ची प्रमाणपत्रे (CERTIFICATES)वाटपाच्या तारखेबाबत.  19-11-2019

  फेबुवारी -मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत  19-11-2019

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी )परीक्षा मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शिबीरा बाबत  19-11-2019

  माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाइल भरण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.  19-11-2019

  फेबुवारी -मार्च २०२० च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) रीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होण्याऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नाव नोंदणी अर्ज विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्वीकारणेबाबत  19-11-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ१२ वी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी)फेब्रुवारी -मार्च २०२० परीक्षेच्या वेळापत्रकाच्या प्रकटन बाबत  18-11-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु -मार्च २०१९ मूळ प्रमाणपत्र वितरणाबाबत.  14-11-2019

  इ.९ वी ते इ.१२ वीच्या पुर्नपरीक्षार्ती विद्यार्थ्यांच्या लेखी /तोंडी /प्रात्यक्षिक /अंतर्गत मूल्यमापनाच्या परीक्षेबाबत  14-11-2019

  सण २०१९-२० या वार्षिकरिता राज्यातील माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा आयोजित करणेबाबत  13-11-2019

  मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करण्याच्या मुदत वाढीच्या तारखा बाबत  06-11-2019

  मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या (Private Candidate) प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नाव नोंदणी (Enrolment Certificate) प्रमाणपत्राबाबत व सदर विद्यार्थ्यांची परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करण्याच्या तारखांबाबत.  04-11-2019

  फेब्रु - मार्च २०२० च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्यासाठी शिक्षक माहिती पाठिवणे बाबत.  04-11-2019

  मंडळ प्रकाशन शिक्षण संक्रमण मासिकासाठी स्वतंत्र वेबसाईट व अँड्रॉइड अँप सुरु केल्याबाबत  31-10-2019

  माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाइल भरण्यास मुदतवाढ बाबत  31-10-2019

  राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतंर्गत उच्च माध्यमिक स्तरावरील नुसार व्यवसाय शिक्षण योजनेंतर्गत नव्याने व्यवसाय विषय सुरु करणे बाबत.  24-10-2019

  फेब्रुवारी / मार्च -२०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नाव नोंदणी प्रमाणपत्र बाबत व सदर विद्यार्थ्यांची परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करण्याच्या तारखांबाबत.  24-10-2019

  फेब्रु - मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी )प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत  24-10-2019

  सन २०१९-२० या वर्षा करिता राज्यातील माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा आयोजित करणेबाबत.  23-10-2019

  मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत  15-10-2019

  माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे प्रोफाइल भरण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत  15-10-2019

  माध्यमिक स्तरावरील इ.९ वी व इ. १० वी च्या अंध व स्वमग्न दिव्यांग विद्यार्थ्यांना भाषा विषयामध्ये सवलत देण्याबाबत.  01-10-2019

  फेब्रु./मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (इ.१२वी) प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाच्या तारखांबाबत  01-10-2019

  इ.१० वी व इ. १२ वी फेब्रु / मार्च आणि इ.१२ वी जुलै २०१९ प्रात्यक्षिक परीक्षा धनादेश वाटपाबाबत.  27-09-2019

  सकाळ वृत्तपत्रातील चुकीच्या बातमीबाबत परिपत्रक  25-09-2019

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.  17-09-2019

  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व ८ वी साठी नव्याने प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याबाबत.  17-08-2019

  जुलै २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र परीक्षेच्या मूळ गुणपत्रिकांच्या वाटपाबाबत  09-09-2019

  मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व ८ वीच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याबाबत.  01-09-2019

  इ.१० वी व इ.१२ वी सन २०१९-२० साठीचे वार्षिक नोंदणी शुल्क वर्गणी बाबत  01-09-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी.) परीक्षा जुलै -ऑगस्ट २०१९ मूळ गुणपत्रक वितरणाबाबत  31-08-2019

  गांधी जयंती निबंध स्पर्धा २०१९ बाबत  31-08-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी ) फेब्रु./मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देणेबाबत  30-08-2019

  माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै/ऑगस्ट २०१९ परीक्षेच्या निकालानंतरच्या छायांकित प्रती, गुणपडताळणी व पुनर्मूल्यांकन संदर्भात महत्वाच्या सूचना  30-08-2019

  जुलै २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त (इ. १० वी) प्रमाणपत्र परीक्षेचे निकाल जाहीर करणे बाबत प्रकटन  29-08-2019

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) फेब्रु./मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या  29-08-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र जुलै / ऑगस्ट -२०१९ परीक्षेचे गुणपडताळणी अर्ज स्विकारून मंडळ कार्यालयात चलन नोंदवून जमा करणे बाबत.  26-08-2019

  इयत्ता ९ वी व इ. 10 वी च्या विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजनाबाबत.  22-08-2019

  जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेचा निकाल जाहीर करणे बाबत.  22-08-2019

  माध्यमिक(१० वी ) व उच्च माध्यमिक(१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षेच्या केंद्राच्या निकषाबाबत  14-08-2019

  Subject: महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व ८ वीसाठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेबाबत.  09-08-2019

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२वी) परीक्षा जुलै-ऑगस्ट २०१९ आऊट ऑफ टर्नबाबत  07-08-2019

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै - ऑगस्ट २०१९ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासणीबाबत  07-08-2019

  Short film competition and festival, 2019 on the theme 'Air Pollution'  03-08-2019

  उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (१२वी) परीक्षा खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी या वर्षांपासून ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जाबाबत  24-07-2019

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (१०वी) परीक्षा खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी या वर्षांपासून ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जाबाबत  23-07-2019
  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी ) च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जाबाबत  22-07-2019

  उच्च माध्यमिक(मार्च २०२०) खाजगी विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन फॉर्म भरावाच्या तारखांबाबत  20-07-2019

  इ.१०वी खाजगी विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन फॉर्म भरावयाचा तारखांबाबत  20-07-2019

  सक्षम राष्ट्रीय प्रतियोगिता - २०१९  19-07-2019

  डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट प्रतियोगिता -२०१९ बाबत परिपत्रक  2019-07-17

  महाराष्ट्र राज्याबाहेरील अन्य मंडळाकडून किंवा परदेशातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश देताना योग्यता प्रमाणपत्र मिळविणेसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत  2019-07-11

  जुलै/ऑगस्ट २०१९ च्या माध्यमिक शाळांत (इ.१०वी) व उच्च माध्यमिक (इ.१२वी) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करण्याबाबत  2019-07-10

  जुलै २०१९ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विदयार्थ्यांचे श्रेणीतक्ते बाबत  2019-07-08

  जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीकक्षेच्या (इ.१०वी) वेळापत्रकाबाबत  2019-07-03

  माध्यमिक शालान्त प्र. परीक्षा जुलै २०१९ तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे साहित्य वितरण व सूचना  2019-07-03

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९ शास्त्र व गणित (४०) विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा बाबत  2019-07-01

  कौशल्य सेतू अभियान मधील व्यवसाय अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणे बाबत.  2019-06-28

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१० वी) जुलै - ऑगस्ट २०१९ विद्यार्थ्यांच्या अतिविलंब /विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारावयाच्या तारखांबाबत  2019-06-28

  Implemention of INSPIRE Award-MANAK scheme 2019-20 regarding  2019-06-25

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) जुलै - ऑगस्ट २०१९ विद्यार्थ्यांच्या अतिविलंब /विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारावयाच्या तारखांबाबत  2019-06-25

  उच्च माध्यमिक प्र. परीक्षा जुलै २०१९ शास्त्र व गणित (४०) विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा बाबत  2019-06-25

  इ.१०वी व इ.१२वी जुलै-ऑगस्ट २०१९ परीक्षा शुल्क बँक ऑफ इंडिया मध्ये जमा करून घेण्यासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत  2019-06-20

  जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (१२वी ) प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे सादर करणेसाठी मुदतवाढीबाबत  2019-06-20

  कौशल्य सेतू अभियानमधील व्यवसाय अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणेबाबत  2019-06-19

  मार्च २०१९ मध्ये आयोजित माध्यमिक शाळांत पप्रमाणपत्र परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत  2019-06-19

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१९ च्या परीक्षेनंतर जुन्या अभ्यासक्रमाच्या विषयामध्ये सूट न मिळालेल्या / उत्तीर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांबाबत  2019-06-15

  खाजगी विद्यार्थी इ.१०वी / इ.१२वी मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थास शाळा / कॉलेज च्या प्रमुखांनी शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र  2019-06-15

  जुलै - ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत  2019-06-13

  श्रेणी सुधार विकल्प फॉर्म  2019-06-13

  माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१९ परीक्षेच्या निकालानंतरच्या छायांकित प्रती व गुंपडताळणी संदर्भात महत्वाच्या सूचना  2019-06-08

  इ.१० वी व इ.१२वी नोंदणी शुल्काकरिता ऍडव्हॉईस नोट  2019-06-08

  मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त (१०वी ) परीक्षेचा निकाल जाहीर कारणेबाबतचे प्रकटन  2019-06-07

  फेब्रु - मार्च २०१९९ मध्ये झालेल्या उच्च माध्यमिक (इ. १२ वी )प्रमाणपत्र परिक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत  2019-06-06

  इ.११ वी / इ. १२ वी पाठ्यपुस्तकाबाबत.  2019-06-03

  जुलै-ऑगस्ट 2019 मध्ये घेण्यात येणार्‍या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखाबाबत.  2019-05-31

  श्रेणी/गुणसुधार योजनेनुसार परीक्षेस प्रविष्ठ होण्यासाठी अटी व शर्ती  2019-05-31

  उच्च माध्य.प्र.परीक्षा मार्च २०१९ परीक्षेच्या निकालानंतरच्या छायांकित प्रती व गुणपडताळणी संदर्भात महत्वाच्या सूचना  2019-05-30

  कौशल्य सेतू मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबत निवेदन  2019-05-25

  "कौशल्य सेतू" मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबत  2019-05-09

  परीरक्षक केंद्रावरील शिल्लक स्टेशनरी बाबत  2019-04-24

  इ.१० वी मार्च २०१९ परीक्षेच्या कल -अभिक्षमता चाचणी अहवाल वाटपाबाबत.  2019-03-13

  दिव्यांग विद्यार्थांच्या उत्तरपत्रिका तपासणी व सवलतीबाबत  2019-03-13

  इ. १२ वी फेब्रु./मार्च २०१९ परीक्षेच्या नियामक सभेबाबत  2019-02-27

  माहिती तंत्रज्ञान (I. T. )या विषयाच्या ऑनलाईन परीक्षेचे गोपनीय साहित्य घेणेसाठी I.T. शिक्षक पाठीवणे बाबत  2019-02-26

  इ.१२ वी परीक्षा फेब्रु./मार्च २०१९ च्या उत्तरपत्रिका तपासनीस व नियमन करण्यावर टाकलेल्या बहिष्काराबाबत  2019-02-24

  मुक्त विद्यालय प्रवेश मुदत्वाधीबाबत  2019-02-19

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१९ ( नविन अभ्यासक्रम ) OMR ग्रेड लिस्टच्या पृष्ठावरील दुरुस्ती बाबत  2019-02-16

  फेब्रुवारी - मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालांत ( इ. १० वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका , पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करण्याबाबत  2019-02-14

  फेब्रुवारी-मार्च २०१९ परीक्षेमध्ये उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षा कालावधीत राज्य मंडळ स्तरावरील समुपदेशक नियुक्तीबाबतचे प्रकटन  2019-02-14

  इयत्ता १२ वी माहिती तंत्रज्ञान (वाणिज्य शाखा) आणि व्यापार संघटन व व्यवस्थापन पाठ्यपुस्तकातील त्रुटीच्या दुरुस्तीबाबत.  2019-02-12

  फेब्रु./मार्च २०१९ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ १२ वी) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्रफ्ट स्टीकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तापोच पुरवठा करण्याबाबत  2019-02-12

  श्रेणीतक्ते व OMR शीट भरावयाच्या सूचना बाबत परिपत्रक  2019-02-12

  माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१९ तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे गुणतक्ते भरनेबाबत व साहित्य वितरणाबाबतच्या सूचना  2019-02-11

  केंद्र संचालक स्विकृतीपत्र  2019-02-06

  उच्च माध्यमिक प्र.परीक्षा मार्च २०१९ परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थांना तसेच एन सी सी , स्काउट गाईड मधील विद्यार्थंना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतची सुधारित कार्यपद्धती बाबत  2019-02-05

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु/मार्च २०१९ तोंडी परीक्षेचे साहित्य वितरणा बाबत सूचना  2019-02-04

  मुक्त विद्यालय मंडळासाठी इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वीसाठी ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याबाबत.  2019-02-04

  तंत्र विषय ८१,९१,९२,९३ या विषयाच्या प्रात्याक्षिक परीक्षेच्या कच्चा मालाच्या ( RAW MATERIAL CHARGES) शुल्क मानधन इत्यादी बाबत  2019-02-04

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत...  2019-02-04

  मार्च २०१९ इ १० वी परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणारया विद्यार्थांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककलेचे सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत  2019-02-01

  मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेच्या ऑनलाइन प्रवेशपत्रांबाबत  2019-01-30

  राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थांना शाळेत उपस्थितीमध्ये सवलत देण्याबाबत  2019-01-25

  दिव्यांग विद्यार्थांना आरोग्य व शारीरिक शिक्षण व छात्रसेना विषयात सवलत मिळणेबाबत  2019-01-24

  मार्च २०१९ इ १२ वी च्या परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थांची हजेरीतील तफावत क्षमापित करणे, आवेदन पत्र रद्द करणे इ. व दिव्यांग विद्यार्थ्याचे प्रस्ताव पाठविणे बाबत  2019-01-24

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षा कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागामार्फत मान्यता देलेल्या पूर्व व्यावसायिक विषयाच्या ( V1,V2,V3, व V3) प्रात्याशिक परीक्षेच्या शुल्क बाबत  2019-01-23

  चित्रकला परीक्षेमध्ये प्राविण्य मिळविणाऱ्या इ.१० वीच्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत  2019-01-19

  प्रात्याषिक व भाषा विषयाच्या तोंडी परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत तसेच स्वीकारण्याबाबत  2019-01-19

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रुवारी-मार्च २०१९ परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन. सी. सी. स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतच्या सुधारित कार्यपद्धती बाबत  2019-01-17

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रुवारी-मार्च २०१९ परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा प्रवेशपत्रांबाबत ( Hall Ticket)  2019-01-17

  मुक्त विद्यालय मंडळाच्या प्राथमिक स्तर (इयत्ता ५ वी) व उच्च प्राथमिक स्तर (इ.८ वी) साठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जाबाबत.  2018-01-16

  माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्र / गुणपत्रक नाव व जन्मतारीख दुरुस्ती बाबत.  2018-01-16

  शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळवणाऱ्या तसेच लोककला प्रकारात सहभागी होणारया विद्यार्थांना इ. १० वी साठी सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत  2018-01-09

  मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र (१० वी) परीक्षेस प्रविष्ठ होणारया विद्यार्थांच्या हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे, खेळाडू विद्यार्थी व दिव्यांग विद्यार्थी प्रस्ताव पाठविनेबाबत  2018-12-28

  कौशल्य सेतू अभियान मधील व्यवसाय अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध देणेबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणेबाबत.  2018-12-28

  उच्च माध्यमिक प्र.परीक्षा फेब्रु./मार्च २०१९ च्या परीक्षेपासून PCMB विषयातील गुणदान पध्दती, प्रश्नपत्रिका, नमुना उत्तरपत्रिका याबाबत सूचना देनेसंदर्भात  2018-12-19

  शासन निर्णय ३ नोव्हेंबर २०१८ - शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणारया विद्यार्थांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याकरिता निवड करण्यात आलेल्या संस्थाना मान्यता देण्याबाबत  2018-12-19

  दिव्यांग विद्यार्थीसाठी आवश्यक असणारे फॉर्म  2018-12-18

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) मार्च २०१९ नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रा सोबत सादर करावयाचे परिशिष्ट अ  2018-12-18

  फेब्रुवारी-मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्वीकारणेस मुदतवाढ देण्याबाबत.  2018-12-16

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी ) मार्च २०१९ नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  2018-12-14

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षा बहुसंची (A,B,C,D चार संच) प्रश्नपत्रिकेबाबत  2018-12-14

  पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीच्या अभ्यासक्रमात अभियांत्रिकी चित्रकला (Engineering Drawing) या उपविषयाचा NSQF Level - 1 व Level - 2 मध्ये समावेश करणेबाबत.  2018-12-12

  इ. १० वी मार्च २०१९ परीक्षा शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबत व नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थाची यादी काळीवणे बाबत  2018-12-07

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) फेब्रु-मार्च २०१९ नियमित, पुनर्परीक्षार्थी, तुरळक विषय, श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व खाजगी विद्यार्थी म्हणून प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.  2018-12-07

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (१०वी ) मार्च २०१९ परीक्षक / नियामक व प्रात्यक्षिक परीक्षा अंतर्गत / बहिस्थ परीक्षक नेमणुकीबाबत  2018-12-07

  दिव्याग विद्यार्थीसाठी विविध फॉर्म व इतर परिपत्रक  2018-12-04

  मार्च २०१८ इ १० वी व इ १२वी प्रमाणपत्र परीक्षेची मुळ प्रमाणपत्रे वितरणाबाबत  2018-12-03

  व्यवसाय शिक्षण (NSQF) अंतर्गत सुरु असलेल्या विषय कोड क्रमांक-८७ Tourism & Travels व विषय क्रमांक ८८ - Agriculture या विषयांच्या अभ्यासक्रम व आराखड्यातील बदलाबाबत.  2018-11-30

  मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांमध्ये मुदतवाढ बाबत.  2018-11-26

4   उच्च माध्यमिक स्तरावरील इ.१२ वी संस्कृत या भाषा विषयाची कृतिपत्रिका सन २०१८-२०१९ पासून संस्कृत भाषेतूनच उपलब्ध करून देणेबाबत.  2018-11-22

3   मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या (Private Candidate) प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नाव नोंदणी (Enrollment Certificate) प्रमाणपत्राबाबत व सदर विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करण्याच्या तारखांबाबत  2018-11-22

2   फेब्रु./ मार्च २०१७ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेची मूळ प्रमाणपत्रे वितरणाबाबत  2018-11-22

1   मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांमध्ये मुदतवाढ बाबत.  2018-11-22

  मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ . १० वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत प्रकटन  2018-11-05

  इ १० परीक्षक / नियामक नेमणुकीसाठी शिक्षकांची माहिती पाठविनेबाबत  2018-11-05

  फेब्रु./मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे online सादर करणेसाठी मुदतवाढीसाठी  2018-11-01

  फेब्रुवारी-मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्ज विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्वीकारणे बाबत  2018-10-29

  कौशल्य सेतू मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम यशस्वी पणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देनेबाबत  2018-10-23

  उच्च माध्यमिक ( इ. १२ वी ) स्थरावरील भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र व गणित आणि संख्याशास्त्र ( विज्ञान ) या विषयाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्नपेढी बाबत  2018-10-23

  इयत्ता १ ते १२ वी पर्यंतच्या विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार मूल्यांकनाबाबत व शैक्षणिक सवलती संदर्भात मार्गदर्शन सूचना  2018-10-22

  फेब्रुवारी-मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (इ.१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेसाठी मुदतवाढी बाबत.  2018-10-22

  दिव्यांग विद्यार्थीसाठी परीक्षा योजना  2018-10-22

  मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ १० वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे online सादर करावयाच्या तारखांबाबत  2018-10-15

  राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत उच्च माध्यमिक स्तरावरील (लेव्हल-३ व लेव्हल-४) व्यवसाय शिक्षण योजनेंतर्गत नव्याने व्यवसाय विषय सुरु करणेबाबत.  2018-10-06

  उच्च माध्यमिक स्तरावरील भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र व गणित आणि संख्याशास्त्र या विषयांच्या बदललेल्या मूल्यमापन योजनेचा आढावा घेणेबाबत.  2018-10-02

  फेब्रु./मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक (१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे online पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत  2018-09-29

  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./मार्च २०१८ परीक्षेपासून परीक्षेशी निगडीत घटकांना मंडळाकडून मानाधाना प्रित्यर्थ देण्यात येणाऱ्या धनादेशाबाबत  2018-09-28

  फेब्रु./मार्च २०१९ इ.१०वी व इ.१२ वी प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी आवेदनपत्रे भरण्यासाठी विध्यार्थांची माहिती संकलित करणेबाबत  2018-09-28

  फेबृवारी - मार्च २०१९ च्या परीक्षेस खाजगीरीत्या प्रविष्ठ होणारया विद्यार्थ्याच्या online नावनोंदणी अर्जास मुदतवाढ देण्याबाबत  2018-09-21

  स्व विकास व कालारसास्वाद या नव्याने सुरु झालेल्या श्रेणी विषयाच्या साकेतांक बाबत  2018-09-16

  इ १० वी ची पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या विषययोजना व मूल्यमापन आणि तासिका नियोजन परिपत्रका बाबत  2018-09-12

  जुलै -२०१८ मध्ये घेणेत आलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षेच्या मूळ गुणपत्रिका वाटपाबाबत  2018-09-03

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा जुलै -ऑगस्ट २०१८ मूळ गुण पत्रक वितरणाबाबत  2018-08-31

  माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै- ऑगस्ट २०१८ परीक्षेच्या निकालानंतरच्या छायाकीत प्रती व गुण पडताळणी संदर्भात महत्वाच्या सूचना  2018-08-31

  फेब्रु - मार्च २०१९ च्या परीक्षेस खाजगीरीत्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या ONLINE नावनोंदणी अर्जाबाबत   2018-08-29

  फेब्रुवारी-मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी अर्जास मुदतवाढ देण्याबाबत.   2018-08-27

  'सरल' प्रणाली अंतर्गत विविध पोर्टलवर माहिती भरणे व ती अंतिम करणे बाबत.   2018-08-27

  वितरण केंद्रामार्फत उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र जुलै २०१८ परीक्षेची गुणपडताळणी अर्ज स्वीकारून मंडळ कार्यालयात चलन जमा करणे बाबत   2018-08-27

  उच्च माध्यमिक (१२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकाचे गुंणपडताळणी, छायांप्रत, पुनर्मुल्यांकन याबाबतचे महत्वाची परिपत्रके   2018-08-24

  महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या संपर्क केंद्राचे मागणीसाठी अर्जाबाबत   2018-08-14

  इ. १० वी च्या पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या विषय योजना बाबत   2018-08-09

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी कार्यप्रणाली बाबत प्राचार्याच्या संयुक्त सभेबाबत   2018-07-28

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (१० वी ) परीक्षेसाठी आरोग्य व शारीरिक शिक्षण, स्व-विकास व कालारसास्वाद, संरक्षणशात्र/स्काउट - गाईड / नागरी संरक्षण व वाहतूक सुरक्षा/ एन.सी.सी या विषयांच्या मान्यतेबाबत   2018-07-28

  प्रकटन - फेबृ./मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र(इ.१० वी / १२ वी ) परीक्षेसाठी खाजगीरीत्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विध्यार्थांच्या नाव नोंदणी अर्जाबाबत   2018-07-24

  माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेश खाजगीरीत्या प्रविष्ठ होणारया विद्यार्थ्याच्या ONLINE नावनोंदणी अर्जाबाबत परिपत्रक   2018-07-21

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेश खाजगीरीत्या प्रविष्ठ होणारया विद्यार्थ्याच्या ONLINE नावनोंदणी अर्जाबाबत परिपत्रक    2018-07-21

  इ.१० वी प्रमाणपत्र जुलै - ऑगस्ट २०१८ परीक्षा प्रत्यशिक व तोंडी परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत   2018-07-10

  इ. १० वी व इ . १२ वी प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै - ऑगस्ट २०१८ परीक्षेचे ऑनलाईन प्रवेशपत्रिका वितरणाबाबत   2018-07-09

  जुलै - ऑगस्ट २०१८ इ. १० वी व इ. १२ वी लेखी परीक्षेच्या उत्तर पत्रिका, पुरवण्या होलोक्रोफ्ट स्टीकर व स्टेशनरी साहित्य पुरवठा बाबत   2018-07-07

  श्रेणी तक्ते बाबत   2018-07-07

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१८ च्या प्रात्यक्षिक / तोंडी परीक्षा साहित्य वितरणाबाबत   2018-07-05

  जुलै- ऑगस्ट २०१८ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेच्या वेळापत्रकबाबत   2018-07-05

  माध्यामिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१८ तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे साहित्य वितरण बाबत सूचना   2018-07-05

  उच्च माध्यमिक practical परीक्षेच्या नियोजनाबाबत   2018-07-05

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ. १२ वी ) जुलै - ऑगस्ट २०१८ परीक्षा वेळापत्रक   2018-07-03

  माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै - ऑगस्ट २०१८ परीक्षा वेळापत्रक   2018-07-03

  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) जुलै-ऑगस्ट २०१८ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत...   2018-06-30

  जुलै-ऑगस्ट २०१८ - माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्र संदर्भात शाळांनी बँकेत चलनद्वारे विलंब शुल्क भरावयाच्या तारखांच्या मुदतवाढीबाबत.   2018-06-30

  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१२ वी) जुलै-ऑगस्ट २०१८ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत...   2018-06-28

  इ. १० वी व १२ वी सन २०१८-१९ साठीचे वार्षिक नोदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण वार्षिक वर्गणी बाबतचे परिपत्रक   2018-06-22

  जुलै-ऑगस्ट २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने भरावयाच्या तारखां बाबत   2018-06-19

  शाळा मान्यता वर्धित / कायम मान्यता मिळणेबाबत करावयाच्या अर्जाचा नमुना   2018-06-14

  कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या मान्यतेचे नुतनीकरण / मान्यता वर्धित करण्याच्या अर्जाचा नमुना   2018-06-14

  जुलै- ऑगस्ट मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इ. १० वी ) परीक्षेची आवेदन पत्रे ऑनलाईन सादर करण्याच्या तर्खाबाबत   2018-06-14

  मार्च २०१८ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेच्या मुळ गुणपत्रिका तसेच कलचाचणीचा कल अहवाल वितरणाबाबत   2018-06-14

  श्रेणी सुधार योजना   2018-06-14

  माध्यमिक (१0 वी ) प्रमाणपत्र परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकाचे गुंणपडताळणी, छायांप्रत, पुनर्मुल्यांकन याबाबतचे महत्वाची परिपत्रके   2018-06-12

  विकल्प फॉर्म ( Class Improvement )   2018-06-07

  उच्च माध्यमिक(१२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै ऑगस्ट २०१८ परीक्षेची online आवेदनपत्रे सादर करण्यासंदर्भात   2018-06-07

  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबत प्रकटन   2018-06-07

  फेब्रुवारी - मार्च २०१८ मध्ये झालेल्या उच्च माध्यमिक ( इ. १२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत   2018-06-01

  जुलै-ऑगस्ट २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी)प्रमाणपत्र परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत    2018-06-01

  उच्च माध्यमिक (१२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकाचे गुंणपडताळणी, छायांप्रत, पुनर्मुल्यांकन याबाबतचे महत्वाची परिपत्रके    2018-05-30

  फेब्रुवारी - मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक (१२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षेचा निकाल जाहीर करनेबाबत प्रकटन (1)    2018-05-29

  फेब्रुवारी - मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक (१२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षेचा निकाल जाहीर करनेबाबत प्रकटन (2)    2018-05-29

  परिरक्षक केंद्रावरील शिल्लक स्टेशनरी बाबत    2018-05-08

  मंडळाचे साहित्य वितरण करणे व स्विकारणे साठी मंडळाचे अधिकृत वितरण केंद्रांच्या नि नियुक्ती बाबत    2018-04-17


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./मार्च २०१८ च्या उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्काराबाबत    2018-03-28


  दि. १६ ते २२ मार्च या कालावधीत जलजागृती सप्ताह साजरा करणेबाबत ....    2018-03-17


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१८ च्या उत्तरपत्रिका तपासणीस बहिष्काराबाबत    2018-03-07


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र ( १० वी. ) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ. १२ वी. ) परीक्षा फेब्रुवारी - मार्च २०१८ परिरक्षक सुरक्षितबाबत    2018-03-06


  MHTCET, JEE, NEET साठीचे " ऑनलाईन प्रिपरेशन पोर्टल " बाबत    2018-03-03


  वृत्तपत्रातील बातमी बाबत (1)    2018-02-28


  वृत्तपत्रातील बातमी बाबत (2)    2018-02-28


  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./मार्च २०१८ परीक्षा केंद्रावर नियोजित वेळेनंतर आल्याने प्रवेश नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत    2018-02-27


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०१८ च्या उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्काराबाबत    2018-02-23


  फेब्रुवारी - मार्च २०१८ च्या माध्यमिक (इ. १० वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी हस्तपोहोच करण्याबाबत    2018-02-16


  दि. १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मा. पंतप्रधान महोदयाचा विदार्थ्यांशी संवादाबाबत ......    2018-02-14


  फेब्रुवारी - मार्च २०१८ च्या उच्च माध्यमिक ( इ. १२ वी ) लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका, पुरवण्या होलोक्राफ्ट स्टिकर व स्टेशनरी साहित्य हस्तपोच पुरवठा करण्याबाबत    2018-02-13


  उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षण मे / जून २०१८ ऑनलाईन माहिती मागविणेबाबत ( मुदतवाढ )    2018-02-12


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च -२०१८ परीक्षेत नियमित प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कलचाचणी परीक्षा ऑनलाईन (online ) घेणेबाबत    2018-02-11


  राष्ट्रीय व राज्य पातळीवररील क्रीडा स्पर्धेत स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडू विदयार्थ्यांना शाळेत उपस्तितीबाबत सवलतीबाबत (National and state patalivararila Games upastitibabata school vidayarthyanna tournament players who share savalatibabata)    2018-02-10


  व्यवसाय शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर या योजनेअंतर्गत व्यवसाय शिक्षण विषयांची इयत्ता ९ वी व इयत्ता ११ वीच्या वार्षिक परीक्षा शाळास्तरावर घेण्याबाबत    2018-02-09


  व्यवसाय शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर या योजनेअंतर्गत व्यवसाय शिक्षण विषयांची इयत्ता ९ वी व इयत्ता ११ वीच्या वार्षिक परीक्षा शाळास्तरावर घेण्याबाबत    2018-02-09


  फेब्रु. / मार्च २०१८ ,मध्ये घेण्यात येणाऱ्या कलचाचणी बाबत    2018-02-05


  इ. १० वी ग्रेड लिस्ट बाबत ......    2018-02-05


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र मार्च २०१८ परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांच्या प्रवेशपत्रिका (hall Ticket ) प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षेचे साहित्य वाटपाबाबत ......    2018-02-05


  MHT CET, JEE, NEET साठी प्रश्नपेढी बाबत ......    2018-02-03


  शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतची सुधारित कार्यपद्धतीबाबत व अतिरिक्त गुण देण्याचे प्रस्ताव स्वीकारण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत..    2018-02-01


  appointment as chief conductor for ssc    2018-01-31


  इ. १० वी व १२ वी ची प्रमाणपत्रे संबंधितांना तातडीने उपलब्ध करून देणेबाबत .....    2018-01-31


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु / मार्च २०१८ प्रवेशपत्रिका (hollticket)तपासणीबाबत    2018-01-23


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु / मार्च २०१८ च्या प्रवेशपत्रिका व प्रात्यक्षिक, तोंडी परीक्षा साहित्य वितरणाबाबत    2018-01-23


  उच्च माध्यमिक "माहिती तंत्रज्ञान " विषय शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाबाबत    2018-01-22


  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु./ मार्च २०१८ तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षेचे गुणतक्ते भरण्याबाबतच्या व साहित्य वितरणाबाबतच्या सूचना    2018-01-17


  उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०१८ च्या तोंडी /प्रकल्प /अंतर्गत परीक्षा तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षा तारखांबाबत    2018-01-17


  मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी ) परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विदयार्थ्यांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे, खेळाडू विदयार्थी व दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव पाठिवणेबाबत ....    2018-01-15


  इ.११ वी व इ.१२ वी स्तरावरील पुनश्च पुनर्रचित मेकॅनिकल टेक्नोलोंजि विषयाच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या (HSC Vocational) अंमलबजावणी बाबत.    2018-01-12


  शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळवणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्याबाबतची कार्यपद्धती    2018-01-12


  इयत्ता १२ वी खाजगी विदयार्थ्यांचे नाव नोंदणी अर्ज जुलै/ऑगस्ट २०१८ व त्या पुढील पुरवणी परीक्षेस न स्विकारण्याबाबत ....    2018-01-10


  इयत्ता १२ वी खाजगी विदयार्थ्यांचे नाव नोंदणी अर्ज जुलै/ऑगस्ट २०१८ व त्या पुढील पुरवणी परीक्षेस न स्विकारण्याबाबत ....    2018-01-09


  मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे, खेळाडू विदयार्थी व दिव्यांग विदार्थांचे प्रस्ताव पाठिवणेबाबत (1)....    2018-01-08


  मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांचे हजेरी क्षमापित करणे, आवेदनपत्र रद्द करणे, खेळाडू विदयार्थी व दिव्यांग विदार्थांचे प्रस्ताव पाठिवणेबाबत (2).....    2018-01-08


  माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) मार्च २०१८ साठी खाजगी विद्यार्थ्यांची प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांची अतिविलंब / विशेष अतिविलंब / अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत.    2018-01-08