मुख्य पान         आमच्याबद्दल         सभासद         परिपत्रके          संपर्क
कार्यपद्धती

नमुना अर्ज

नियम व कायदे

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिकनियम २०१५

विभागीय मंडळ

अ. क
सदस्याची नावे
पदनाम
कार्यालय व पत्ता
संवर्ग
श्री . एस . डी . सोनावणे
सभापती तथा विभागीय अध्यक्ष (प्र)
विभागीय मंडळ, कोल्हापूर
शासकीय
श्री. डी . बी . कुलाळ
विभागीय सचिव(प्र)
विभागीय मंडळ, कोल्हापूर
शासकीय
श्री . एस . डी . सोनावणे
शिक्षण उपसंचालक
शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, कोल्हापूर
शासकीय
श्री . रवींद्र खंदारे
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
जिल्हा परिषद , सातारा
शासकीय
श्री. विष्णू कांबळे
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
जिल्हा परिषद , सांगली
शासकीय