मुख्य पान         आमच्याबद्दल         सभासद         परिपत्रके          संपर्क
कार्यपद्धती

नमुना अर्ज

नियम व कायदे

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिकनियम २०१५

विभागीय मंडळ

अ. क
सदस्याची नावे
पदनाम
कार्यालय व पत्ता
संवर्ग
श्री. एम. जे. चोथे
विभागीय अध्यक्ष (प्र)
विभागीय मंडळ, कोल्हापूर
शासकीय
श्री. डी. एस. पोवार
विभागीय सचिव(प्र)
विभागीय मंडळ, कोल्हापूर
शासकीय
श्री. एम. जे. चोथे
शिक्षण उपसंचालक
शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, कोल्हापूर
शासकीय
श्रीमती प्रभावती कोळेकर
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
जिल्हा परिषद , सातारा
शासकीय
श्री. एम. एस. गायकवाड
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
जिल्हा परिषद , सांगली
शासकीय